Energetika

2012 za Eles investicijsko najzahtevnejše leto

Pred Elektro-Slovenija je vrsta velikih naložb, pri čemer pa večjih težav z njihovim financiranjem ne pričakuje.
2012 za Eles investicijsko najzahtevnejše leto

Elektro-Slovenija naj bi letos za naložbe v prenosno omrežje namenilo kar 107 milijonov evrov, precej finančno zahtevni pa naj bi bili tudi leti 2013 z načrtovanimi 84 milijoni evrov investicij in 2014 s 63 milijoni evrov načrtovanih investicij. Po besedah namestnika direktorja Elesa Aleksandra Mervarja gre vzroke tako velikim naložbam iskati predvsem v dejstvu, da se je letos po dolgoletnih pripravah začelo z intenzivnimi deli na dveh ključnih novih objektih, in sicer 400 kV povezavi Beričevo-Krško in 110 kV povezavi Beričevo-Trbovlje. Da je predvidena nujna posodobitev republiškega centra vodenja ter nekaterih transformatorsko razdelilnih postaj in da je na seznamu naložb še nekaj manjših, a za zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema prav tako pomembnih, naložb v sekundarne in telekomunikacijske naprave. Pomemben delež sredstev je predviden tudi za postavitev novega poslovno tehničnega objekta v Beričevem, pri čemer, pa kot že rečeno, v celoti prevladujejo naložbe v daljnovode in pripadajoče razdelilne postaje.

Odprtih še vrsta razvojnih vprašanj
Kot pravi Aleksander Mervar, je Elesovo temeljno izhodišče za vsakoletno pripravo načrta investicij desetletni razvojni načrt prenosnega omrežja, ki se novelira na vsaki dve leti. Tako bo Eles do konca tega leta pripravil posodobljen razvojni načrt za obdobje od 2013 do 2022, uvrščanje posameznih investicij v ta načrt pa bo temeljilo na predhodno izvedenih tehnično-ekonomskih študijah. Sicer pa po besedah Aleksandra Mervarja dolgoročno načrtovanje investicij v slovensko prenosno omrežje odpira tudi vrsto vprašanj, za katere bo še treba poiskati ustrezne odgovore. Tako za zdaj ostaja na ravni sistema še neopredeljena problematika gradnje in financiranja priključnih daljnovodov za nove proizvodne objekte, saj naj bi prav tako po mnenju računskega sodišča bila to obveznost investitorja in bi jo ta moral upoštevati pri svojih investicijskih načrtih. Ključnega pomena je tudi razrešitev vprašanja glede predvidenega prenosa 110 kV omrežja, ki je zdaj delno v Elesovi lasti, delno v lasti distribucijskih podjetij in drugih gospodarskih družb, v upravljanje Elektra-Slovenija. Več o tej problematiki in naložbah nekaterih drugih elektroenergetskih podjetij si preberite v prvi letošnji številki revije Naš stik.

Brane Janjić

Brane Janjič
O avtorju