Energetika

Cena penalov za leto 2018 105,62 evra

Vlada je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta CO2 za leto 2018.
Cena penalov za leto 2018 105,62 evra

Višina penalov za leto 2017 je bila 104,05 evra, v letošnjem letu pa zaradi 1,5-odstotnega evropskega indeksa cen življenjskih potrebščin v marcu znaša 105,62 evra.

Upravljavci naprav ali zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov, ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije toplogrednih plinov je razvidna iz poročila o emisijah toplogrednih plinov in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali zrakoplova do tega datuma ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začetno tono ekvivalenta CO2, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register EU. Kot omenjeno, se skladno z določbo Zakona o varstvu okolja višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani Statističnega urada EU. Na podlagi tega zakona nato vlada s sklepom določi višino penalov.

Višina penalov v tekočem letu je izračunana tako, da se poveča za letni evropski indeks cen življenjskih potrebščin v mesecu, ko mora upravljavec naprave ali zrakoplova predati emisijske kupone v register EU.

Polona Bahun
O avtorju