Izpostavljeno

Do leta 2032 načrtovano za 823 milijonov evrov investicijskih vlaganj

ELES je izdal nov Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije za obdobje 2023-2032. V ospredju bo dokončanje vrste velikih investicijskih projektov in raziskovalno-razvojne aktivnosti ter razvoj projektov s področja pametnih omrežij in razvoj konceptov povečevanja izkoriščenosti obstoječega prenosnega omrežja.

Do leta 2032 načrtovano za 823 milijonov evrov investicijskih vlaganj

ELES do leta 2032 načrtuje investicijska vlaganja v skupni vrednosti 823 milijonov evrov, medtem ko ob upoštevanju potrebnega preostanka sredstev za prevzem 110 kV omrežja ta vrednost znaša 826 milijonov evrov. 
Posebna pozornost je v tem razvojnem načrtu namenjena razvoju infrastrukturnih projektov, potrebnih za razvoj infrastrukture, nujne za priklop večjih sončnih elektrarn in s tem za močno podporo k razogljičenju Slovenije. 
Vrednost vlaganj za ta namen predstavlja kar 17 odstotkov celotnega zneska predvidenih vlaganj v prihajajočem desetletnem obdobju. 
ELES je v zadnjih letih začrtal jasne cilje glede koncepta pametnih omrežij in bo tudi v prihodnje velik poudarek namenil preučevanju oziroma njihovemu razvoju ter sodelovanju na razpisih evropskih programov. Tako se v letošnjem letu začenja izvajati mednarodnih projekt skupnega interesa s področja pametnih omrežij GreenSwitch. Na področju e-mobilnosti pa ELES svoje aktivnosti usmerja na področje zagotavljanja trajnostne mobilnosti in omejevanje negativnih vplivov polnjenja na delovanje elektroenergetskega sistema.
Največji del financiranja (68 odstotkov) predstavljajo lastna sredstva, drugi največji vir so dolgoročna posojila, pomemben delež pa predstavljajo tudi nepovratna sredstva v višini nekaj manj kot 122 milijonov evrov oziroma 14 odstotkov vrednosti načrtovanih investicijskih vlaganj.

Večji delež vlaganj namenjen okrepitvi 220 kV in 110 kV omrežij ter novim RTP  

V prihodnjem desetletnem obdobju bo 70 odstotkov vlaganj namenjenih vlaganju v elektroenergetske vode in RTP na vseh visokonapetostnih nivojih. Fokus bo predvsem na okrepitvi 220 kV in 110 kV omrežij, s katerimi se bodo zaključile določene odprte napajalne zanke, dodali nove RTP in omogočilo večjo absorpcijsko sposobnost za OVE, ne samo prenosnega, ampak tudi distribucijskih omrežij.
V aktualni desetletni razvojni načrt je ELES uvrstil začetek dlje časa trajajočega procesa prenove celotnega 400 in 220 kV prenosnega omrežja, za kar bo v naslednjih letih izvedel potrebne študije za izvedbo prenove in se naknadno odločil o začetku izvedbe.
V prihajajočem petletnem obdobju bo ELES izvajal potrebne aktivnosti za projekt gradnje nove RTP 220/110 kV Ravne in novega DV 2 x 220 kV Zagrad–Ravne v dolžini štiri kilometre, ki bo vključen v obstoječi DV 220 kV Podlog–Obersielach. S to naložbo bo na širšem območju Koroške odpravljena že vrsto let aktualna problematika zmanjšane kakovosti napetosti, omogočeno pa bo tudi širjenje proizvodnih zmogljivosti družbe Metal Ravne. Investicija je predvidena v letu 2027.
ELES bo v RTP Podlog na 220 kV napetostnem nivoju vgradil sistem za nadzor moči na slovensko-avstrijski meji. Družbi ELES in TERNA pa kot eno od dolgoročnih možnih rešitev na slovensko-italijanski meji (po letu 2040) preučujeta tudi visokonapetostno enosmerno povezavo Slovenija–Italija do 1.000 MW.
V skladu s strategijo razvoja transformacije, ki poleg pričakovanih obremenitev upošteva tudi stanje transformatorjev in preostalo življenjsko dobo, bo ELES letos zamenjal transformator 400/110 kV v Mariboru. Do konca desetletnega obdobja pa so predvidene zamenjava transformatorja 220/110 kV v Podlogu (2025), nov transformator 220/110 kV na Ravnah (2027), zamenjava transformatorja 220/110 kV Kleče (2030) in zamenjavi transformatorjev 220/110 kV V Divači (2025 in 2032). V tovrstne objekte pa bo vlagal tudi skupaj z drugimi poslovnimi partnerji.
Na 110 kV prenosnem omrežju je eno od prednostnih območij vlaganj severna Primorska, kjer se bosta z izgradnjo DV 2 x 110 kV Divača–Gorica mimo vasi Renče bistveno izboljšala varnost in zanesljivost obratovanja. Projekt je bil zaustavljen in je kljub nujnosti ELES še ni uspel dokončati. Vlaganje bo predvidoma zaključeno v letu 2023.
Za zanesljivo napajanje obalnega območja bosta ključnega pomena izgradnja nove RTP Izola (predvidena v letu 2023), ki jo bo ELES sofinanciral v sodelovanju z Elektrom Primorska, ter 110 kV kablovod Koper-Izola-Lucija. V prvi fazi bo za priklop RTP treba zgraditi nov povezovalni kablovod 110 kV Koper–Izola. V drugi fazi, kjer je predvidena sklenitev 110 kV zanke Koper–Izola–Lucija, je predvidena še vzpostavitev 110 kV povezave Izola–Lucija.
Za zagotovitev dolgoročnega zanesljivega obratovanja 110 kV napajalnega območja Notranjske bo ELES izvedel celovito obnovo 110 kV povezave Divača–Pivka–Ilirska Bistrica, pri čemer bo projekt razdeljen v dve fazi. V prvi fazi bo obnova potekala na odseku od RTP Divača do RTP Pivka, v drugi fazi pa še na odseku med RTP Pivka in RTP Ilirska Bistrica.
ELES bo predvidoma do leta 2025 na območju Posavja zgradil tudi pomembno dvosistemsko 110 kV povezavo za vključitve HE Mokrice v prenosno 110 kV omrežje v DV 2 x 110 kV Krško–Brežice. 
ELES je med letoma 2014 in  2021 že opravil odkupe večjega dela 110 kV prenosnih naprav in pripadajočih DV, v prihodnjih letih pa načrtuje njegovo nadaljevanje.

Polona Bahun
O avtorju