Obnovljivi viri

Dodatne spodbude za postavitev samooskrbnih sončnih elektrarn

Iz sklada za podnebne spremembe bo za sofinanciranje individualnih in skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn namenjenih do 14 milijonov evrov.

Dodatne spodbude za postavitev samooskrbnih sončnih elektrarn

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti tudi projekt Samooskrba z električno energijo za gospodinjstva..Namen projekta so naložbe v povečevanje deleža rabe obnovljivih virov energije, ki sledijo izvedbenemu načrtu ukrepov Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) za doseganje ciljev do leta 2030. NEPN določa temeljne cilje, načela in prioritete za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2030. S tem projektom, ki je skladen z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, bodo preko družbe BORZEN zagotovljene naložbene pomoči za naprave za samooskrbo. Ukrep zagotavlja namestitev naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in njenega shranjevanja. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 50 evrov za 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije ter 500 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije. V obeh primerih finančna spodbuda ne sme znašati več kot četrtino upravičenih stroškov ter se dodeli za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme. 

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo predmet spodbude 20.440 vlog, pri čemer bo 70 odstotkov vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika električne energije s povprečno višino subvencije 500 evrov ter 30 odstotkov vlog za naprave z baterijskim hranilnikom električne energije s povprečno višino subvencije 5.000 evrov. Za te namene je skupaj z DDV na voljo do 14 milijonov evrov, predvideno trajanje financiranja pa je do konca leta 2025 oziroma do porabe sredstev.

Brane Janjič
O avtorju