Obnovljivi viri

Določena podrobnejša pravila glede umeščanja sončnih elektrarn

Vlada je izdala Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije.

Določena podrobnejša pravila glede umeščanja sončnih elektrarn

V Programu evropske kohezijske politike za obdobje 2021- 2027 je namenjenih 60 milijonov evrov za proizvodnjo električne energije iz sončne energije. Sprejeta uredba bo pripomogla k lažjemu koriščenju teh spodbud in povečanju obnovljivih virov energije v Sloveniji. Uredba podrobneje določa pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav ter sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte. Omenjena pravila se uporabljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor, pri čemer je umeščanje fotonapetostnih naprav dopustno tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki so namenjena poslovnim dejavnostim, vse dokler se ne izvede gradnja.

V letu 2022 je bilo sicer v sistem priključenih 12.698 sončnih elektrarn skupne moči 227,6 MW, lani pa je bilo na omrežje priključenih 18.034 sončnih elektrarn skupne moči 411,8 MW. Skupno je konec minulega leta bilo v sistemu 49.092 sončnih elektrarn v skupni moči 1.104,5 MW (individualne in skupnostne sončne samooskrbe elektrarne ter sončne elektrarne z merjeno električno energijo).
 

Brane Janjič
O avtorju