Energetika

Doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov!

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je včeraj v enomesečno javno obravnavo podalo Predlog Zakona o podnebni politiki.
Doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov!

Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov: gp.mop@gov.si, in sicer do 12. oktobra 2019.

Po sporočilu MOP je glavni cilj zakona doseči ogljično nevtralnost - to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. Zakon o podnebni politiki vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih za doseganje zastavljenih ciljev. Ti mehanizmi obsegajo:

–pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij TGP za leta 2030, 2040 in 2050;

–pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;

–pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike;

–ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije;

–opredelitev vloge MOP, kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh;

–razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Zakon o podnebni politiki določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v  Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji, NEPN, ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. Temu pa seveda sledijo tudi ustrezne prilagoditve posameznih sektorskih predpisov, če bo to potrebno. V predlaganem zakonu opredeljeni cilji sledijo podnebnim ciljem Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb, njene medsektorske in meddržavne narave je ključno, da Slovenija sprejme Zakon o podnebni politiki, s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Na področje urejanja tega zakona vpliva tudi Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/19999) v delu, ki se nanaša na sprejem dolgoročne podnebne strategije ter celovitega nacionalnega energetsko-podnebnega načrta.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov (TGP), obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga, je zapisano v sporočilu MOP. (mj)

Več o tem na: e-uprava.gov.si

 

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju