Okolje

Dosežen politični dogovor o shemi certificiranja odvzemov ogljika na ravni EU

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasni dogovor o prvem prostovoljnem vseevropskem okviru za certificiranje visokokakovostnih odvzemov ogljika. Ta certifikacijski okvir bo spodbudil inovativne tehnologije za odvzem ogljika in sekvestracijo ogljika v kmetijske površine, ki prispevajo k podnebnim in okoljskim ciljem EU ter ciljem ničelnega onesnaževanja. 

Dosežen politični dogovor o shemi certificiranja odvzemov ogljika na ravni EU

Novi okvir bo EU pomagal doseči podnebno nevtralnost s certificiranjem odvzemov ogljika in sekvestracije ogljika v kmetijske površine, da bi zagotovili njihovo preglednost in zaupanje, preprečili lažno zeleno oglaševanje in ustvarili nove poslovne priložnosti. Dogovor določa pravila za certificiranje za sekvestracijo ogljika v kmetijske površine, kot so obnova gozdov in tal ter preprečevanje emisij iz tal, ponovno mokrenje šotišč, učinkovitejša uporaba gnojil in druge inovativne kmetijske prakse. Določa pravila za industrijske odvzeme ogljika, kot je bioenergija z zajemanjem in shranjevanjem ogljika ali neposredno zajemanje in shranjevanje ogljika iz zraka. Prav tako določa pravila za vezavo ogljika v proizvode in materiale z dolgo življenjsko dobo, kot so gradbeni materiali na osnovi lesa ali biooglje.

Začasno dogovorjena uredba bo izboljšala zmogljivost EU za količinsko opredelitev, spremljanje in preverjanje pristnosti vseh teh oblik odvzemov ogljika. Zlasti določa pravila za priznavanje shem certificiranja, ki dokazujejo skladnost z okvirom EU, in poseben sklop meril za zagotavljanje visoke kakovosti odvzemov ogljika ter preglednosti in verodostojnosti postopka certificiranja.
Dogovorjena merila bodo zagotovila, da bodo odvzemi ogljika: pravilno kvantificirani, da bo shranjevanje ogljika za dogovorjeno dolgoročno obdobje (najmanj 35 let za ogljik, shranjen v proizvodih), da presegajo obstoječe prakse in ne nagrajujejo le sedanjega stanja in prispevajo k širšim trajnostnim ciljem, na primer z zagotavljanjem pozitivnih učinkov na biotsko raznovrstnost. V štirih letih bo vzpostavljen register EU za zagotovitev visoke ravni preglednosti certificiranih odvzemov ogljika. Medtem se lahko uporabljajo registri obstoječih shem certificiranja. Uredba določa prednostno razvrstitev metodologij certificiranja, ki bi jih bilo treba razviti. Na podlagi tega si bo Evropska komisija ob podpori strokovne skupine za odvzem ogljika še naprej prizadevala za razvoj verodostojnih in prilagojenih metodologij certificiranja za različne vrste dejavnosti odvzema ogljika.
Certificirani odvzemi ogljika so lahko podlaga za nove gospodarske priložnosti in se lahko monetizirajo z zasebnimi shemami in podporo javnemu sektorju ter ustvarjajo poslovne prednosti s potrošniki, ki želijo nagraditi okolju prijazne prakse. Sekvestracija ogljika v kmetijske površine bo ustvarila nove poslovne modele za kmete in gozdarje ter naj bi prinesla znatne koristi za biotsko raznovrstnost. Dogovorjena uredba spodbuja tudi uporabo dolgotrajnih gradbenih proizvodov na biološki osnovi, da bi ogljik vezali več desetletij ali dlje, kar bi spodbudilo nove trajnostne gradbene tehnike.

Glede finančne podpore za tehnologije za odstranjevanje ogljika, uredba omogoča inovativno zasebno in javno financiranje, vključno s financiranjem učinkov ali javno podporo, ki temelji na rezultatih, saj se lahko odstranjevalci ogljika in kmetje, ki se ukvarjajo z ogljikom, nagradijo na podlagi certificiranih odvzemov in zmanjšanja emisij. Podpiral bo tudi novi evropski Bauhaus s priznavanjem zmogljivosti za shranjevanje ogljika v gradbenih materialih na biološki osnovi in energijsko učinkovitih gradbenih materialov. Evropska komisija pa bo še naprej financirala odvzeme ogljika prek različnih programov, kot so sklad za inovacije, skupna kmetijska politika, sklad za regionalni razvoj, program LIFE in program Obzorje Evropa (vključno z misijo Evropski dogovor o tleh).
Evropski parlament in Svet EU morata sedaj sporazum odobriti še uradno. Ko bo ta postopek končan, pa bo novi zakonodajni akt objavljen v Uradnem listu EU in postal veljaven.
 

Polona Bahun
O avtorju