Energetika

Eko sklad objavil nove javne pozive za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

V javnih pozivih so na voljo nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda in sistema za upravljanje z energijo in za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb.
 

Eko sklad objavil nove javne pozive za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

Predmet  prvega javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Do sredstev so upravičena podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.
Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.
Za izvedbo obeh ukrepov iz javnega poziva je na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev, nepovratne finančne spodbude pa se dodeljujejo za že izvedene naložbe od 1. januarja letos dalje. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov izvedbe posameznega ukrepa.

Za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb kar dva javna poziva

Eko sklad v okviru večletnega projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE z novim javnim pozivom nadaljuje z nepovratnimi finančnimi spodbudami za pilotne projekte celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirani s strani podjetij za energetske storitve ali s kreditom v breme rezervnega sklada. Javni razpis etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponuja financiranje celovite prenove stavbe s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva. Etažni lastniki pogodbenika prosto izberejo na trgu podjetij za energetske storitve. Dodelitev nepovratne finančne spodbude je mogoča, če bo vsaj 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Na razpisu, katerega skupna višina nepovratnih sredstev znaša 500 tisoč evrov, je na voljo širok nabor ukrepov celovite prenove stavbe. 

V drugem javnem pozivu so na voljo finančne spodbude v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude ali samo kredita, razen izjem, ni mogoča. Višina nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep energijske prenove stavbe znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 20 odstotkov upravičenih stroškov. Letna obrestna mera za kredite je fiksna v višini nič odstotkov z odplačilno dobo od dveh do desetih let. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500 tisoč evrov, sredstev za kredite 500 tisoč evrov in sredstev za subvencionirano obrestno mero 50 tisoč evrov.
Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po obeh javnih razpisih, mora imeti: vsaj devet različnih etažnih lastnikov, pri čemer mora biti več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe fizičnih oseb ali vsaj devet posameznih delov, pri čemer mora biti namembnost več kot polovice površine stavbe stanovanjska.
Sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Polona Bahun
O avtorju