Energetika

Eko sklad podaljšal rok za prijavo na dva razpisa za celovito prenovo večstanovanjskih stavb

Potencialni kandidati se na javna razpisa lahko prijavijo do 31. oktobra.

Eko sklad podaljšal rok za prijavo na dva razpisa za celovito prenovo večstanovanjskih stavb

Eko sklad je v sklopu projekta Life IP Care4Climate in v partnerstvu z IJS februarja objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb z namenom testirati nova finančna instrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji.
Po objavi razpisov je glede na povratne informacije potencialnih kandidatov o zasedenosti projektantov za potrebe priprave Eko sklad rok za prijavo podaljšal do 31. oktobra.

Na javnem razpisu Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti). Na javnem razpisu Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve je ponujeno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih), pri čemer bodo etažni lastniki izvajalca oziroma podjetje za energetske storitve poiskali na trgu ponudnikov storitev. 

Do sredstev bodo upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb. Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.
Predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ter do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo. Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi protipotresna utrditev stavbe, kar je zaželeno, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo. Kot že omenjeno, pa je v primeru, da je gradbeno dovoljenje potrebno, le-tega obvezno priložiti že v vlogi.

Vloge bodo razvrščene glede na število točk, prejetih skladno z merili javnega razpisa, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za posamezni javni razpis sicer znaša 500 tisoč evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, bo pa spodbuda zanje precej višja.

Polona Bahun
O avtorju