Energetika

Elektro energija bo segla tudi čez mejo

Tiskovna konferenca Elektra Ljubljana.
Elektro energija bo segla tudi čez mejo

Kot so povedali na včerajšnji tiskovni konferenci je bilo 2011 za Elektro Ljubljana uspešno poslovno leto. Leto je najbolj zaznamovalo ločitev dejavnosti proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov in dejavnosti dobave od dejavnosti distribucije električne energije, nadaljnji razvoj novih produktov in storitev, slonečih na platformi pametnih omrežij in učinkovite rabe električne energije, povečanje relativnega deleža, namenjenega obnovam obstoječih srednjenapetostnih daljnovodov in nizkonapetostnih omrežij ter realizaciji investicij za povečanje zmogljivosti omrežja v enaki višini kot leta 2010.

Ločitev tržnih od omrežninske (regulirane) dejavnosti

Po intenzivnih in temeljitih pripravah je nakup in prodajo električne energije z začetkom decembra prevzela družba Elektro energija d. o. o. Odjemalcem električne energije zaradi statusne spremembe ni treba storiti ničesar. Tako bo poslej račune za porabljeno električno energijo izstavljala odjemalcem družba Elektro energija, ki zakonsko zahtevo po ločitvi dejavnosti izkorišča tudi kot izziv za dodatno ponudbo storitev in ohranitev konkurenčnosti oskrbe z električno energijo. Družba Elektro energija ima največji tržni delež v prodaji električne energije v slovenskem distribucijskem omrežju, ki znaša skoraj 30 odstotkov.

Z začetkom poslovanja Elektro energija zagotavlja nespremenjeno ceno električne energije dlje kot kateri koli drug dobavitelj v Sloveniji in dodatne storitve. Za odjemalce, ki imajo osnovno oskrbo, bo cena električne energije ostala nespremenjena vsaj do konca leta 2012, za odjemalce t. i. paketne oskrbe pa celo do konca leta 2014. V Elektro energijo se je prezaposlilo 69 sodelavcev Elektra Ljubljana, ki so obdržali enako raven pravic, kot so jo imeli v Elektru Ljubljana.

»2011 je bilo za nas težavno leto. Izločili smo hčerinsko družbo za področje nakupa in prodaje, oživili družbo Elektro Ljubljana OVE, ji dali ljudi, da je zdaj samostojna. Obe sta v 100 odstotni lasti Elektra Ljubljana. Poslovni rezultati so v skladu z gospodarskim načrtom, večjih odstopanj od planov ne bo,« je povedal Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana. O novi družbi je govoril mag. Gregor Božič, direktor družbe Elektro energija: »Začetki podjetja segajo v leto 2001. V tem času smo v družbo vložili veliko naporov. Rast vidimo na področju trgovanja na debelo, tako v Sloveniji, kot tujini. Maloprodajo v tujini načrtujemo šele v prihodnje. Naša želja je, da bi izpolnili želje naših kupcev.«

Poslanstvo družbe Elektro energija

Električna energija je naša skrb. Zagotavljamo zanesljivo oskrbo z električno energijo. Odgovorno trgovanje z električno energijo združujemo z dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in storitvami, ki sledijo potrebam uporabnikov. Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov ključnega pomena, zato je naš cilj jasen – zagotavljamo konkurenčno in kakovostno ponudbo, ki je inovativna in okolju prijazna, uporabnikom pa zagotavlja nemoteno in zanesljivo uporabo električne energije čisto brez skrbi.

Poslovanje Elektra Ljubljana v letu 2011

Kot največje slovensko elektrodistribucijsko podjetje je Elektro Ljubljana močno vpeto v celotno slovensko gospodarstvo, regulatorni okvir, v katerem poslujejo, neugodna makroekonomska situacija in gospodarska kriza pa so v preteklosti v veliki meri oteževali poslovanje družbe. Kljub temu je Elektro Ljubljana, zahvaljujoč izjemno racionalnem poslovanju, v prvih desetih mesecih letos posloval z dobičkom. Ocenjujejo, da bo družba v letu 2011 realizirala dobiček v višini 7 mio evrov.

Do konca leta bodo v Elektru Ljubljana realizirali predvidoma 20 milijonov evrov investicij. Povečali so relativni delež namenjen obnovam obstoječih srednjenapetostnih daljnovodov in nizkonapetostnih omrežij. Investicije v novo elektro distribucijsko infrastrukturo v višini okrog 23 milijonov evrov si zaradi recesije zastavljajo tudi v prihodnjem letu, čeprav so povedali, da bi bilo treba v omrežje vložiti vsaj trikrat toliko. Med večjimi realiziranimi investicijskimi projekti za povečanje zmogljivosti omrežja v tem letu velja izpostaviti:

-          pridobitev uporabnih dovoljenj za že zgrajena objekta RTP 110/20 kV Litostroj in KB 110 kV RTP Šiška - RTP Litostroj,

-          začetek izgradnje RTP 110/20 kV PCL (Potniški center Ljubljana),

-          zaključek razširitve in rekonstrukcije RTP 110/20 kV Trebnje,

-          nadaljevanje izgradnje RP 20 kV Škofljica,

-          nadaljevanje izvajanja projekta vgradnje resonančnih dušilk z naročilom dveh resonančnih dušilk za RTP Trebnje in

-          izgradnja dvosistemskega KB 2x 20 kV za napajanje poslovne cone Komenda na relaciji RTP Kamnik - PC Komenda.

O poslovanju in delu nadzornega sveta je poročal predsednik mag. Andrej Šušteršič: »Nadzorni svet v tem mandatu deluje dve leti, v tem času pa se je zamenjal en član. Imeli smo kar 28 sej. Največ težav je bilo zaradi zadolženosti, tako da smo bili kar zaskrbljeni. Če bi se tak trend namreč nadaljeval, bi lahko sledil stečaj. Z upravo in prokuristom smo situacijo 'ukrotili' in je zdaj likvidna. V tem času smo sprejeli vrsto pomembnih dokumentov in ustanovili celo vrsto komisij, na primer 5-letni strateški plan. Dela je torej dovolj. Naloge nam daje tudi AUKN, smernice so kar obsežne. S prvim januarjem bomo dobili novega notranjega revizorja, pobudo zanj pa je dal NS. Izvedel bo revizijo poslovanja za štiri leta nazaj, izvajalec pa bo zunanja revizijska hiša.«

Največji projekti za naslednje kratkoročno obdobje bodo:

-          RTP 110/20 kV Mengeš,

-          RTP 110/20 kV PCL,

-          DV 2x110 kV RTP Kleče - RTP Litostroj,

-          KB 110 kV TE-TOL - RTP PCL ter

-          rekonstrukciji RTP 110/20 kV Cerknica in RTP 110/10-20 kV Bežigrad.

Elektro Ljubljana OVE

Sočasno z izčlenitvijo so dejavnost proizvodnje električne energije v malih hidroelektrarnah z inženiringom obnovljivih virov energije organizirali v družbi Elektro Ljubljana – OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije. Družba je bila ustanovljena že leta 2002, njena prvenstvena naloga pa je, da se posvečajo lastnim investicijam, to je vodi, soncu vetru, kogeneraciji. »Imamo znanje, znamo svetovati in izvesti projekte. Trg na tem področju je zelo segmentiran in kompleksen, konkurenca je močna. Naloga naše družbe je, da bomo konkurenčni. V prid nam je dejstvo, da je blagovna znamka Elektra Ljubljana v zavesti ljudi zelo prepoznavna. V letu 2011 zaključujemo štiri velike sončne elektrarne,« je povedal mag. Matjaž Glavič, direktor družbe.

Vladimir Habjan

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.