Energetika

Elektroservisi tesno vpeti v elektroenergetiko

Izpolnjevanje njihovih pogodbenih obveznosti do naročnikov sodi med najpomembnejše cilje v poslovnem letu 2012.
Elektroservisi tesno vpeti v elektroenergetiko

To bo, kot je v podjetju Elektroservisi poudaril Janez Baloh, direktor PC Energetika, zahtevna naloga glede na obseg pridobljenih poslov v dejavnosti Energetika. V ta namen načrtujejo kadrovsko dopolnitev ter investiranje v tehnična sredstva in opremo v višini milijona evrov.  

»Tako na prihodkovni kot tudi na stroškovni ravni ostaja pomemben cilj povečanje čezmejnega poslovanja. Njegovo uresničitev bomo utrdili s krepitvijo odnosov s partnerskimi podjetji iz Slovenije in ciljnih držav,« pojasnjuje Baloh.  

Na področju dejavnosti Merilni laboratorij se v prihodnjem letu želijo uveljaviti tudi kot serviser elektronskih števcev za merjenje porabe električne energije tako za proizvajalce kot tudi za uporabnike. Utrdili bodo storitev testiranja elektronskih števcev in storitev zmanjševanja oziroma odkrivanja vzrokov komercialnih izgub električne energije. Glede na splošne gospodarske razmere pa je najpomembnejši cilj celotnega podjetja ohranjanje likvidnosti podjetja na ravni, ki omogoča nemoteno poravnavanje poslovnih in finančnih obveznosti na dan zapadlosti.  

Pomembnejši letošnji projekti Elektroservisov  

Kot je nadalje povedal Baloh, so v obsegu že podpisanih pogodb njihovi letošnji pomembnejši projekti še zlasti izgradnja DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško in DV 2 x 110 kV Beričevo-Trbovlje, rekonstrukcija 400 kV stikališča NEK ter izgradnja 110 kV kablovodov TE-TOL, Koroška-Pekre in vključitev RTP Bohinj. Daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško gradijo s konzorcijskim partnerjem Dalekovod Zagreb.  

Omenjeni daljnovod je po dolgih letih prva investicija v izgradnjo novega prenosnega objekta 400 kV napetostnega nivoja v slovensko elektroenergetsko omrežje. Za podjetje Elektroservisi pa ta projekt pomeni pridobivanje dragocenih izkušenj pri gradnji 400 kV nadzemnih vodov.  

Daljnovod 2 x 110 kV Beričevo-Trbovlje prav tako gradijo z omenjenim  konzorcijskim partnerjem. Medtem, ko so v minulih letih izvajali predvsem projekte v smislu vzdrževanja in obnove 110 kV daljnovodov, ta projekt zajema celovitejši obseg gradnje, in sicer gradbena dela, izdelavo in montažo daljnovodnih stebrov ter celotna elektromontažna dela.  

Projekt je trenutno v fazi izdelave daljnovodnih stebrov, začetek montaže nožnih delov daljnovodnih stebrov pa načrtujejo v začetku meseca marca. Zaključek gradnje celotnega daljnovoda ter izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti do investitorja Elektro Slovenija pa v skladu s terminskim planom projekta načrtujejo konec leta 2012.  

V okviru remonta NEK, ki bo potekal v aprilu 2012, načrtujejo zamenjavo 400 kV cevnih zbiralnic ter prestavitev dveh 400 kV polj v stikališču NEK. Zaradi izjemno kratkega termina, ki je predviden za izvedbo vseh del, bodo dela izvajali v tri izmenskem delovnem času. Za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti bodo v določenem terminu poleg inženirskega kadra angažirali preko 60 elektro monterjev različnih specialnosti.  

Za uresničitev teh in drugih projektov v dejavnosti Energetika letos načrtujejo prihodke v višini 16 milijonov evrov. Načrtovani prihodki so na ravni rezultatov v letu 2008, ko so v Elektroservisih dosegli najvišje prihodke v zgodovini podjetja oziroma v dejavnosti Energetika.  

Investicijski krč nekoliko popustil že lani     

Rezultati poslovanja podjetja Elektroservisi v letu 2011 so po besedah Baloha v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko slabši, so pa v okviru pričakovanj, ki so jih imeli že v začetku leta. Razlogi so v občutnem zmanjšanju povpraševanja na trgu, ki je osnovano na zmanjšanju investicij pri njihovih ključnih kupcih. Zmanjšano povpraševanje je imelo za posledico večjo konkurenco na trgu in s tem občutno znižanje prodajnih cen.  

Investicijski krč je pri njihovih končnih kupcih nekoliko popustil v drugi polovici leta 2011. Posledice povečanega povpraševanja so dobro izkoristili, tako da so v drugi polovici leta pridobili posle oziroma podpisali prodajne pogodbe, ki jim zagotavljajo uspešno poslovanje v letu 2012 in deloma v letu 2013. Kot je še povedal Baloh, v tem okviru še posebej izstopata že omenjena projekta gradnje daljnovodov Beričevo - Krško in Beričevo - Trbovlje.  

Miro Jakomin