Energetika

EU še korak bližje k izpolnjevanju svoje zaveze iz Pariškega sporazuma

Evropski svet je sprejel uredbo o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in uredbo LULUCF.
EU še korak bližje k izpolnjevanju svoje zaveze iz Pariškega sporazuma

V uredbi so za obdobje 2021–2030 določeni zavezujoči cilji za države članice v zvezi z zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki ne spadajo v področje uporabe sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS).

S tem je EU korak bližje k izpolnjevanju svoje zaveze iz Pariškega sporazuma, da do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na ravni iz leta 1990. Cilj uredbe je zagotoviti, da EU v sektorjih, pri katerih so prizadevanja deljena, do leta 2030 zmanjša emisije toplogrednih plinov za 30 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Ti sektorji vključujejo gradbeništvo, kmetijstvo (emisije, ki niso emisije ogljikovega dioksida), sektor ravnanja z odpadki in promet (razen letalskega in mednarodnega prometa).

Komisija je julija 2016 predstavila predlog o porazdelitvi prizadevanj. Ministrice in ministri so o predlogu podrobno razpravljali na treh ločenih sejah Sveta za okolje, Evropski svet pa je 13. oktobra 2017 sprejel splošni pristop. Estonsko predsedstvo je kmalu zatem začelo pogajanja z Evropskim parlamentom, rezultat pa je bil 21. decembra 2017 dosežen začasni dogovor, ki so ga veleposlanice in veleposlaniki pri EU potrdili 17. januarja 2018.

Po uradnem sprejetju zakonodajnega akta, ki je zadnji korak v procesu, bo uredba objavljena v Uradnem listu EU, veljati pa bo začela dvajset dni po objavi.

Poleg tega je Evropski svet sprejel tudi uredbo o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030.

Ta zakonodaja bo z boljšo zaščito in upravljanjem zemljišč in gozdov v EU prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v EU v obdobju 2021–2030. Nova uredba določa okvir, ki bo zagotovil, da se upoštevajo emisije in odvzemi, ki jih ustvari ta sektor. To bo EU omogočilo, da doseže svoj cilj najmanj 40-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030, kot je določen v Pariškem sporazumu.

Nova pravila, ki ne bodo nalagala dodatnih omejitev ali birokratskih bremen, bodo države članice spodbujala k podnebju prijazni rabi zemljišč. Kot so poudarili, v uredbi ni določenih nobenih obveznosti za zasebne stranke, kmetovalce ali gozdarje.

Polona Bahun
O avtorju