Okolje

EU za strateške projekte na področju narave, okolja in podnebja namenja več kot 116 milijonov evrov

S temi sredstvi bo podprla osem večjih projektov pri doseganju podnebnih in okoljskih ciljev.

EU za strateške projekte na področju narave, okolja in podnebja namenja več kot 116 milijonov evrov

Komisija je napovedala naložbo v višini več kot 116 milijonov evrov za strateške projekte novega programa LIFE. S temi sredstvi bo podprla osem večjih projektov v Belgiji, Estoniji, Španiji, Italiji, na Poljskem, Slovaškem in Finskem pri doseganju podnebnih in okoljskih ciljev. Pričakuje se, da bodo projekti mobilizirali precej dodatnih sredstev iz drugih virov financiranja EU, med drugim iz kmetijskih, strukturnih, regionalnih in raziskovalnih skladov, pa tudi iz nacionalnih skladov in naložb zasebnega sektorja.
Projekti bodo pripomogli k temu, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu in bo uspešno izvajala evropski zeleni dogovor. S temi sredstvi se podpirajo tudi strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, akcijski načrt za krožno gospodarstvo, akcijski načrt za ničelno onesnaževanje in pravila o obnovi narave ter se prispeva k prehodu na čisto energijo.

Sicer strateški projekti za naravo in strateški integrirani projekti temeljijo na uspehu integriranih projektov programa LIFE, ki so se financirali v obdobju 2014–2020.
Strateški projekti za naravo in strateški integrirani projekti programa LIFE podpirajo izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje in politik EU na regionalni, več regionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni. Strateški projekti za naravo so državam EU v pomoč pri vključevanju ciljev politike na področju narave in biotske raznovrstnosti v druge politike in finančne instrumente. Strateški integrirani projekti prispevajo k nacionalnim ali regionalnim strategijam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ali tovrstnim strategijam za posamezno industrijo/sektor ter k načrtom za nizkoogljično gospodarstvo.

Kot je znano, je program LIFE instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Že od leta 1992 prispeva k uresničevanju zelenih zamisli, tako je bilo doslej s sredstvi iz tega programa sofinanciranih več kot 5500 projektov v EU in tretjih državah. Evropska komisija je v obdobju 2021–2027 povečala financiranje programa LIFE za skoraj 60 odstotkov, in sicer na 5,4 milijarde evrov, ter vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Polona Bahun
O avtorju