Okolje

Evropska komisija sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa

Načrt določa tri ključne strateške usmeritve EU za financiranje raziskav in inovacij v zadnjih treh letih programa (2025–2027), in sicer zeleni prehod, digitalni prehod ter odpornejša, konkurenčnejša, bolj vključujoča in demokratična Evropa.

Evropska komisija sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa

Cilj teh usmeritev je nasloviti ključne svetovne izzive, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, digitalni prehod in staranje prebivalstva. Odprta strateška avtonomija in zagotavljanje vodilne vloge Evrope pri razvoju in uvajanju kritičnih tehnologij sta splošni načeli, ki se uporabljata za vse tri ključne strateške usmeritve.

Strateški načrt povečuje ambicije programa Obzorje Evropa na področju biotske raznovrstnosti in se zavezuje, da bo deset odstotkov skupnega proračuna programa Obzorje Evropa za obdobje 2025–2027 namenjenih temam, povezanim z biotsko raznovrstnostjo. Ta nova obveznost dopolnjuje obstoječe cilje za podnebne odhodke (35 odstotkov v času trajanja programa Obzorje Evropa) in glavne digitalne dejavnosti (13 milijard evrov v istem obdobju).

Strateški načrt opredeljuje devet novih evropskih sofinanciranih in skupaj načrtovanih partnerstev ter vsebuje tudi pregled dosežkov misij EU v prvih letih. Državni načrt kot novost uvaja instrument novega evropskega Bauhausa. Gre za pionirsko gibanje, ki združuje državljane, občine, strokovnjake, podjetja, univerze in institucije, da bi obnovili in skupaj dosegli trajnostno in vključujoče življenje v Evropi in zunaj nje. Glede na medsektorsko naravo novega evropskega Bauhausa ter njegove vsebine na področju raziskav in inovacij se bo novi evropski Bauhaus izvajal kot medsektorsko vprašanje v delovnih programih programa Obzorje Evropa za obdobje 2025–2027. Ta komponenta raziskav in inovacij bo dopolnjena s komponento uvajanja, ki se bo izvajala s sinergijami z drugimi programi EU. 

Načrt obravnava številna posebna vprašanja, kot sta ravnovesje med raziskavami in inovacijami ter vključevanje družboslovnih in humanističnih ved. V zvezi s prvim se strateški načrt zavezuje, da bo zagotovil uravnoteženo podporo dejavnostim z različnimi stopnjami zrelosti in tehnološke pripravljenosti, ki segajo od raziskav, ki ustvarjajo znanje in so v zgodnji fazi, do inovacij, do predstavitvenih dejavnosti in dejavnosti prve uporabe, na primer v regijah modelov, živih laboratorijih in svetilcih. Zavezuje se tudi h krepitvi skupnih raziskovalnih projektov z nizko ravnjo tehnološke pripravljenosti in stopnjami zrelosti v okviru stebra II.

Učinkovito vključevanje družboslovnih in humanističnih ved v vse sklope, vključno z vsemi nalogami in partnerstvi, je ključno načelo programa. To se odraža z označevanjem posebnih tem in zahtevo po oceni njihovega družbenega učinka. Družbene in humanistične vede bodo vključene v ustrezne projekte, od njihovega oblikovanja do izbora in vrednotenja.
Ključne strateške usmeritve so vodilna načela programa Obzorje Evropa in se bodo izvajale v okviru delovnih programov. Delovni programi določajo možnosti financiranja raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti s tematskimi razpisi za zbiranje predlogov in temami.

Glavni delovni program programa Obzorje Evropa za leto 2025 bo pripravljen v skladu z usmeritvami iz nedavno sprejetega strateškega načrta. Komisija bo aprila 2024 odprla priložnost za povratne informacije o delovnem programu za leto 2025, ki bo na voljo vsem deležnikom.

Polona Bahun
O avtorju