Energetika

Evropska komisija sprejela peti seznam PCI projektov

Tokratni seznam ne namenja podpore nobenemu novemu infrastrukturnemu projektu s področja plina.

Evropska komisija sprejela peti seznam PCI projektov

Tokratni seznam projektov skupnega interesa (PCI) zajema 98 projektov, in sicer 67 projektov s področja prenosa in shranjevanja električne energije, 20 projektov s področja plina, šest projektov s področja omrežij CO2 in pet projektov s področja pametnih omrežij. 
Projekti s področja prenosa in shranjevanja električne energije bodo pomembno prispevali k večji ambicioznosti na področju OVE v okviru evropskega zelenega dogovora, medtem ko bodo projekti s področja pametnih omrežij izboljšali učinkovitost omrežij, čezmejno koordinacijo podatkov in varnejše upravljanje omrežja.

Predlog ne namenja podpore nobenemu novemu infrastrukturnemu projektu s področja plina. Nekaj izbranih projektov s tega področja, ki so bili že umeščeni na četrti seznam projektov skupnega interesa, je potrebnih za zagotavljanje zanesljive oskrbe za vse države članice. Več projektov s področja plina pa je bilo umaknjenih s seznama, kar je posledica strožjega ocenjevanja na podlagi trajnosti.

PCI projekti so ključni infrastrukturni projekti, zlasti čezmejni projekti, ki povezujejo elektroenergetske in plinske sisteme držav EU. Namenjeni so pomoči EU pri doseganju svoje energetske politike in podnebnih ciljev: cenovno sprejemljive, varne in trajnostne energije za vse državljane ter dolgoročne dekarbonizacije gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom. Da bi bil projekt izbran za PCI projekt, mora imeti pomemben vpliv na energetske trge in vključevanje na trg v vsaj dveh državah EU, povečati konkurenco na energetskih trgih s ponujanjem alternativ potrošnikom, povečati zanesljivost oskrbe in pomagati energetski varnosti EU z diverzifikacijo virov ter prispevati k ciljem EU glede podnebja in energije z vključevanjem obnovljivih virov energije. Prav tako morajo biti v skladu z Uredbo o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo morajo biti projekti, ki se želijo uvrstiti na seznam PCI projektov, vključeni v desetletne razvojne načrte omrežja, ki sta jih pripravili združenji ENTSO-E in ENTSO-G.

Na peti seznam PCI projektov je uvrščen tudi projekt pametnih omrežij GreenSwitch konzorcija podjetij iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki ga koordinira družba ELES.
V okviru tega projekta bodo partnerji vlagali v primarno infrastrukturo ter uvedli različne tehnologije, platforme in funkcionalnosti za razvoj pametnih omrežij. To bodo kombinirali z baterijskimi hranilniki električne energije in visoko digitaliziranimi informacijskimi sistemi. Ker sta prilagajanje odjema in proizvodnje ključnega pomena za prihodnji razvoj omrežja in usklajeno optimizacijo na ravni prenosnega in distribucijskega omrežja, bo projekt potrošnikom omogočil, da postanejo aktivni udeleženci na elektroenergetskem trgu.

Prvi seznam PCI projektov je bil sprejet leta 2013, drugi 2015, tretji 2017 in četrti lani. Seznam PCI projektov se sicer posodablja vsaki dve leti, z namenom, da se na seznam lahko vključijo novi projekti in črtajo zastareli. 
Predlog seznama PCI projektov bo Evropska komisija sedaj v odločanje predložila Evropskemu parlamentu in Svetu EU, ki imata dva meseca časa, da seznam sprejmeta ali zavrneta.

Pred koncem lanskega leta je Evropska komisija vložila tudi zakonodajni predlog za revizijo uredbe TEN-E, v kateri predlaga odpravo upravičenosti do statusa PCI projekta za projekte s področja fosilnih goriv in obvezno uporabo trajnostnih meril za vse kategorije projektov. Komisija upa, da se bodo o novih pravilih dogovorili še pred oblikovanjem šestega seznama PCI projektov.

Polona Bahun
O avtorju