Energetika

Gradnja JEK 2 realna in potrebna

V vodstvu podjetja GEN energija v tem času pričakujejo energetsko dovoljenje za drugo jedrsko elektrarno (projekt JEK 2).
Gradnja JEK 2 realna in potrebna

GEN energija je, kot so pojasnili v vodstvu, že 12. januarja 2010 oddala vlogo za izdajo energetskega dovoljenja. Vloga je opremljena z vsemi potrebnimi prilogami in je podprta z obsežno novelirano pred-investicijsko zasnovo. Vlogi je priloženo tudi načelno mnenje ELES-a o priklopu objekta na prenosno omrežje Republike Slovenije.

Vrsta študij, ki utemeljujejo projekt JEK 2  

Doslej je bila pripravljena že cela vrsta študij, analiz in drugih dokumentov, ki  kažejo, da je gradnja JEK 2 utemeljena z vidika ekonomskih, tržnih, okoljskih, varnostnih, obratovalnih, vzdrževalnih in drugih vidikov.  

GEN energija že od leta 2006 v okviru pred-pripravljalne faze projekta JEK 2 izvaja vrsto aktivnosti, ki so med drugim pripeljale do zaključka študij upravičenosti in izvedljivosti projekta. Namen študij je bil preučiti energetsko, okoljsko, tehnološko in ekonomsko upravičenost projekta. Vse študije in aktivnosti so širša strokovna podlaga in utemeljitev projekta. Študije in analize upravičenosti in utemeljenosti projekta so bile združene v obsežno pred-investicijsko zasnovo. Novelacija pred-investicijske zasnove je bila zaključena leta 2011.  

Poleg zaključene pred-investicijske zasnove so bile lani zaključene še druge pomembne študije in analize, ter pripravljeni ustrezni dokumenti. Izdelana je bila idejna zasnova za projekt druge enote jedrske elektrarne Krško, ki vključuje različne tehnološke rešitve razvite za specifične potrebe različnih možnih dobaviteljev elektrarne.  

Izdelane so bile presoje vplivov na okolje na različnih nivojih. Za potrebe umeščanja v prostor je bila izdelana strateška presoja vplivov na okolje. Za postopek priprave Nacionalnega energetskega programa je bil izdelan tudi predlog okoljskega poročila za celostno presojo vplivov na okolje nove JEK 2 na planskem nivoju.    

Projekt izpolnjuje visoke varnostne zahteve  

Poleg tega so bile izdelane različne podrobne varnostne analize. V zadnjih varnostnih analizah so bila dodatno preučena tudi varnostna vprašanja, na katera je bilo potrebno pridobiti dodatne odgovore po potresu na Japonskem.  Analize so na osnovi opisa varnostnih karakteristik potencialnih reaktorjev za novo enoto jedrske elektrarne v Krškem pokazale, da izpolnjujejo kriterije stresnih testov.  

Pri analizi varnosti so bili upoštevani tako najvišji mednarodni varnostni standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo, kot tudi standardi v EU. Izdelano je bilo tudi varnostno poročilo za potrebe Nacionalnega energetskega programa. Poročilo vsebuje dele varnostnega poročila, ki so potrebni v fazi priprave NEP in obsega varnostne karakteristike vseh možnih zahodnih ponudnikov, ki ponujajo jedrske elektrarne tlačnovodnega tipa moči med 1000 in 1600 MW. V okviru varnostnih analiz in sprememb varnostnih zahtev po potresu na Japonskem je bil analiziran tudi širok mednarodni odziv različnih držav na nove razmere na področju varnostih zahtev in energetskih politik.  

Opravljene tudi pravne in finančne analize  

Nadalje je bil končan projekt analize pravnega okvirja gradnje in obratovanja nove enote jedrske elektrarne Krško. Cilj tega projekta je bil izdelati strokovno analizo vse relevantne nacionalne, evropske in mednarodne zakonodaje, ki bi jo bilo treba upoštevati pri izvajanju projekta novega bloka jedrske elektrarne in s tem zmanjšati morebitna tveganja, ki bi se lahko pojavila zaradi naknadno odkritih pravnih ovir tako pri gradnji, kot pri poznejšem obratovanju jedrskega objekta.  

Poleg navedenih opravljenih študij so v teku tudi analize in študije na področju financiranja, kjer se izvaja preliminarna analiza investicijskega programa in študija različnih možnosti financiranja. V postopku izdelave je tudi podrobno okoljsko poročilo za postopek EIA in SEA glede presoje vplivov na okolje. Nadaljujejo se tudi natančne geološke in geotehničine analize lokacije. S pridobljenimi rezultati bodo lahko optimizirali mikrolokacijo nove jedrske elektrarne.  

Raziskujejo tudi možnost koriščenja toplote iz NEK za daljinsko ogrevanje. Glavni namen in cilj naloge je tehnično, ekonomsko in okoljsko opredeliti ter ovrednotiti možnosti daljinskega ogrevanja in hlajenja mesta Krško in Brežice s toploto iz NEK. S tem bi tudi dodatno prispevali k trajnostnemu ogrevanju in zmanjšanju emisij CO2.  

Sicer pa so v vodstvu podjetja GEN energija še povedali, da je pripravljen koncept finančne konstrukcije projekta, s katerim je predvidena udeležba GEN-a in ostalih strateških investitorjev. Ker je projekt v zelo zgodnji fazi, podrobnosti koncepta finančne konstrukcije še niso znane.

Miro Jakomin