Hidro energija

HESS ob dnevu biotske raznovrstnosti

V Hidroelektrarnah na spodnji Savi se zavedajo pomena biotske raznovrstnosti in trajnostnega upravljanja z vodnimi viri. Sodobni ribji prehodi, vključeni v hidroelektrarne, kot so HE Arto-Blanca, HE Brežice in HE Mokrice, odražajo pomemben napredek pri integraciji energetike in varstva okolja.

HESS ob dnevu biotske raznovrstnosti
Pretočna akumulacija HE Brežice

Biotska raznovrstnost, ali biodiverziteta, zajema raznolikost vseh oblik življenja na Zemlji. Ta vključuje gensko pestrost znotraj vrst, raznovrstnost med vrstami in raznolikost ekosistemov. Ključna je za zagotavljanje ekosistemskih storitev, kot so opraševanje, rodovitnost tal, uravnavanje podnebja ter oskrba s čisto vodo. Poleg tega prispeva k prehranski varnosti in zdravju ljudi, zato je njeno ohranjanje temeljna naloga varstva narave. Biotska raznovrstnost ima neposreden vpliv na vsakdanje življenje. Ekosistemski procesi, kot so uravnavanje podnebja, čiščenje vode in naravni boj proti škodljivcem, so bistveni za obstoj človeštva. Poleg tega narava zagotavlja hrano, les in zdravilne snovi, kar vpliva na kakovost življenja. Narava prav tako prispeva k psihološki dobrobiti, saj sprošča in polni z energijo.

Trajnostno upravljanje vodnih virov

Vodotoki so pomembni habitati za številne rastlinske in živalske vrste, zato je trajnostno upravljanje z njimi ključno. Sodobne hidroelektrarne niso le vir električne energije, temveč tudi večnamenski objekti, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Raziskave in tehnološki napredek so prinesli nove standarde za zmanjšanje vplivov na naravo. Vsaka nova hidroelektrarna pretočno-akumulacijskega tipa je zasnovana z upoštevanjem najboljših možnih rešitev za okolje. Sodobni projekti na rekah združujejo trajnostni razvoj z izkoriščanjem vodnih virov za proizvodnjo električne energije in vključujejo naravovarstvene ureditve za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Velike globine pretočnih akumulacij omogočajo nizke temperature vode, kar ustvarja boljše življenjske pogoje za vodne organizme.

Zavezanost k varstvu okolja

Podjetje HESS posebno skrb posveča živalskim in rastlinskim vrstam ter naravovarstvenim ureditvam ob hidroelektrarnah. Prehodi za vodne organizme, nadomestni habitati in sonaravni drenažni kanali so le nekateri izmed ukrepov. Redno monitoriranje stanja omogoča prilagajanje in izboljšanje okoljskih parametrov. Med trajnostne prakse sodijo tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin in pozna košnja brežin, kar prispeva k varstvu čebel. Z vedno več znanja in izkušenj se izboljšujejo ureditve za prehodnost rek. Sodelovanje med energetskimi podjetji in naravovarstveno stroko, upoštevanje evropskih smernic in dobrih praks prispeva k projektom, ki koristijo tako ljudem kot naravi. Sodobni ribji prehodi, vključeni v hidroelektrarne, kot so HE Arto-Blanca, HE Brežice in HE Mokrice, odražajo pomemben napredek pri integraciji energetike in varstva okolja.

Vodni zadrževalniki kot blažilci podnebnih sprememb

Podnebne spremembe povzročajo pogostejše hidrološke ekstreme, kot so suše in močni nalivi. Zaradi neenakomerne porazdelitve padavin je upravljanje z vodnimi viri nujno. Zadrževalniki in pregrade omogočajo ohranjanje vode in zagotavljajo pogoje za biotsko raznovrstnost. Pretočne akumulacije ohranjajo nizke temperature vode, kar je ključnega pomena za ekosisteme. Te akumulacije so nujne za zagotavljanje vodotokov in podzemnih voda v sušnih obdobjih ter za preprečevanje škode, ki bi jo povzročila suša. Trajnostno upravljanje vodnih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti sta ključna za prihodnost naših ekosistemov in blaženje podnebnih sprememb. Vodni zadrževalniki in sodobne hidroelektrarne igrajo pomembno vlogo pri varovanju okolja in zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Mare Bačnar
O avtorju