Okolje

HESS v skrbi za živalske in rastlinske vrste

Hidroelektrarn ne gre obravnavati ozkogledno le v luči proizvodnje električne energije, saj gre za večnamenske objekte, ki upravljajo tudi s posameznimi odseki voda in prispevajo k ohranjanju, zagotavljanju ter izboljšavi biodiverzitete. 

HESS v skrbi za živalske in rastlinske vrste

Družba HESS skupaj z naravovarstveno stroko pri načrtovanju, gradnji in obratovanju ter vzdrževanju svojih objektov namenja posebno skrb živalskim in rastlinskim vrstam ter naravovarstvenim ureditvam, ki se nahajajo na in ob pretočnih akumulacijah hidroelektrarn. Med slednje spadajo nadomestni habitati, umetni otoki, gnezdilni splavi, gnezdilne stene za vodomca in plitvina s trstičevjem, ribje steze, sonaravni drenažni kanal in drugi. Redni monitoringi, ki jih izvajajo, so namenjeni ugotavljanju dejanskega stanja, njihove ugotovitve pa služijo kot podlaga za konkretna dejanja, s katerim izboljšujemo okoljske parametre.  Partnerstva med hidroenergetskimi podjetji in naravovarstvenimi organizacijami ponujajo priložnost za sodelovanje v razvoju trajnostnih projektov hidroelektrarn, ki koristijo ljudem in divjim vrstam ter prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti našega planeta.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2013 razglasila 3. marec za svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Letos je ta dan posvečen partnerstvu za ohranjanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki poudarja nujnost sodelovanja med različnimi deležniki za zaščito in ohranjanje divjih živali in rastlin. Eno od področij, kjer so partnerstva pokazala pozitiven vpliv na ohranjanje divjih vrst, je tudi razvoj hidroelektrarn. Hidroelektrarne uporabljajo moč premikajoče se vode za proizvodnjo električne energije in imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv ter blaženju vplivov podnebnih sprememb. V zadnjih letih se namreč vedno pogosteje srečujemo s pojavom hidroloških ekstremov – na eni strani suše, na drugi kratkotrajni močni nalivi z neurji. Zaradi neenakomerne porazdelitve padavin preko leta zgolj varovanje vodotokov, brez ustreznega upravljanja in vlaganj v ohranjanje vodnih količin in reguliranje vodotokov, ni več mogoče. Gradnja zadrževalnikov in pregrad, ki pomagajo zadrževati in ohranjati vodo ter jo časovno prerazporediti preko leta, tako ni nujna le za zagotavljanje pitne in tehnološke vode, vode za namakanje in bogatenje podtalnice, pač pa tudi za ustvarjanje pogojev za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Podnebne spremembe namreč vplivajo na naravno okolje in so – zaradi neizpolnjevanja osnovnih življenjskih pogojev – vzrok za izginotje številnih živalskih in rastlinskih vrst ter življenjskih združb.

Mare Bačnar
O avtorju