Okolje

Izboljšava vode reke Save skozi čas

V družbi HESS redno izvajajo monitoring stanja površinskih voda v pretočnih akumulacijah njihovih hidroelektrarn.

Izboljšava vode reke Save skozi čas

Monitoring stanja površinskih voda družba HESS izvaja v pretočnih akumulacijah HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice, skladno z določili okoljevarstvenih soglasij posamezne HE, poročil o vplivih na okolje posamezne HE, navodil za obratovanje in vzdrževanje posameznih HE ter z upoštevanjem določil slovenske zakonodaje s področja monitoringa stanja površinskih voda. Zaradi verodostojnosti ugotovljenih rezultatov  navedenega monitoring izvajajo za to pooblaščene strokovne institucije z usposobljenimi strokovnjaki in akreditiranimi postopki vzorčenja, meritev in laboratorijskih analiz.

Glede na obstoječe in primerljive rezultate državnega monitoringa se ekološko stanje spodnje Save izboljšuje skozi čas. Prvo vodno telo spodnje Save v dolvodni smeri se imenuje MPVT Sava Vrhovo – Boštanj. To vodno telo pokriva odsek Save od izliva Savinje v Savo pri Zidanem mostu do izliva Mirne pri Sevnici. Med drugim zajema celotno območje akumulacije HE Vrhovo in pretočne akumulacije HE Boštanj. V obdobju od 2009 do 2019 je bilo ekološko stanje na tem odseku Save slabo zaradi indeksov, ki vrednotijo organsko obremenjenost in hidromorfološko spremenjenosti vodotokov. V omenjenem obdobju je na tem odseku Save prišlo do sprememb pri rezultatih splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti. V zadnjih letih je parameter BPK5, ki vrednoti organsko obremenitev vodotokov, dosegel dobro stanje namesto zelo dobrega kot v preteklih letih. Parameter celotni fosfor, ki vrednoti obremenitev vodotoka s hranilnimi snovmi, pa je dosegel zelo dobro stanje v primerjavi z dobrim stanjem, ki ga je dosegal v preteklih letih. 

Še v 90. letih prejšnjega stoletja je Sava spadala med najbolj onesnažene reke v Sloveniji. Zaradi komunalnih in industrijskih odpadnih vod je vsebovala predvsem čezmerne količine organskih snovi in težkih kovin. Z rastjo okoljske ozaveščenosti, gradnjo čistilnih naprav ter načrtnim spremljanjem kakovosti vode pa se njeno stanje postopoma izboljšuje. Več o izboljšavi vode reke Save si preberite TUKAJ.

Mare Bačnar
O avtorju