Hidro energija

Izšla znanstvena monografija Trajnostni razvoj hidrologije slovenskih gorskih rek

Avtorja doc. dr. Drago Papler in prof. dr. Štefan Bojnec sta v njej prikazala in analizirala trajnostne vidike razvoja hidrologije na primerih povezanih s slovenskimi gorskimi rekami, pri čemer so njuna spoznanja pomembna za oblikovanje politike nadaljnjega razvoja hidrologije v sklopu celovitega in trajnostnega razvoja določenih teritorialnih območij. 

Izšla znanstvena monografija Trajnostni razvoj hidrologije slovenskih gorskih rek

Kot sta zapisala avtorja, je hidroproizvodnja električne energije pomembna v strukturi proizvodnih virov, še posebej na geografsko, ekonomsko, socialno in okoljsko specifičnih območjih. V monografiji so predstavljena vprašanja, povezana s proučevanjem hidroproizvodnje električne energije med naravnim, tehnološkim in poslovnim okoljem, obratovanjem in vzdrževanjem hidroelektrarne, prikazana analiza učinkov prenove hidroelektrarne, monitoring in diagnostika ter analitika v funkciji obratovanja in vzdrževanja hidroelektrarne, model večkriterijske analize DEXi za vzdrževanje hidroelektrarn ter vprašanja povezana z okoljsko varnostjo in ozaveščanjem. 
Alpski model hidrologije slovenskih rek je razvit in prikazan na primerih izbranih hidroelektrarn na treh slovenskih rekah, in sicer na Dravi, Savi in Soči. Ker je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn odvisna od hidrologije, niha sezonsko znotraj posameznega leta in zaradi vremenskih dejavnikov in ekstremnih vremenskih odstopanj tudi ciklično med posameznimi leti. Primeri se povezujejo tudi z relevantno tujo literaturo s področja hidrologije ter izkušnjami iz evropskih alpskih porečij (Švica in Avstrija) in skandinavskih držav (Norveška). 
Znanstvena monografija je obogatena še s poglobljenimi statističnimi analizami in uporabo modelov večkriterijske analize DEXi. Na podlagi dejanskih podatkov hidroelektrarn so analizirani naravni, tehnično-meteorološki, ekonomski in okoljski dejavniki proizvodnje električne energije. Poseben poudarek je dan tudi vprašanjem povezanim s trajnostnim razvojem hidrologije in diverzifikacijo proizvodnih virov iz drugih obnovljivih virov. 

Z izvirno empirično analizo sta avtorja pomembno prispevala k razvoju znanosti in prakse na tem specifičnem interdisciplinarnem raziskovalnem področju. Omenjena znanstvena monografija je tako tudi pomembno gradivo za širši krog raziskovalcev, strokovnjakov in vseh zainteresiranih bralcev, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem hidrologije, obnovljivimi viri in trajnostnim razvojem gospodarstva. 

Dostop do monografije je možen na tem naslovu.
 

Brane Janjič
O avtorju