Energetika

Javnemu sektorju omogočeno lažje vlaganje v izboljšanje energijske učinkovitosti

Eurostat je objavil posodobljene smernice o zajemanju pogodb za zagotavljanje prihranka energije v računih države.
Javnemu sektorju omogočeno lažje vlaganje v izboljšanje energijske učinkovitosti

S smernicami se nadaljuje dosedanje delo Eurostata za pojasnitev računovodskih pravil za različne vrste javnih naložb, ki vključuje priročnik za statistično obravnavo javno-zasebnih partnerstev, objavljen lansko leto. V revidiranih smernicah so pojasnjena računovodska pravila, ki se uporabljajo za obravnavo pogodb za zagotavljanje prihranka energije.

Pogodbe za zagotavljanje prihranka energije v javnem sektorju pomenijo praktično rešitev za večjo energijsko učinkovitost javnih stavb in druge javne infrastrukture, saj lahko začetno naložbo krije zasebni partner, povrne pa se z zajamčenim prihrankom energije. Vendar tovrstne pogodbe pogosto hkrati vsebujejo elemente pogodb o najemu nepremičnine, sporazumov o storitvah, pogodb o zakupu, kupoprodajnih ali posojilnih pogodb, zaradi česar je njihovo zajemanje zapleteno. Na zahtevo držav članic je Eurostat pri iskanju najustreznejšega zajemanja pogodb za zagotavljanje prihranka energije v računih države sodeloval z nacionalnimi statističnimi uradi, rezultat tega sodelovanja pa so nove smernice.

S smernicami o računovodski obravnavi pogodb za zagotavljanje prihranka energije bodo javni organi bistveno lažje uporabljali takšne pogodbe, saj so v njih zajete in pojasnjene okoliščine, v katerih se lahko te pogodbe zajamejo v državnih bilancah stanja. Posodobljene smernice so torej tudi v skladu s tretjim stebrom naložbenega načrta za Evropo, katerega cilj je odprava regulativnih ovir za naložbe. Prav tako se utira pot razvoju močnejšega trga ponudnikov pogodb za zagotavljanje prihranka energije, med drugim številnih malih in srednjih podjetij. Po podatkih, ki jih je zbral Evropski strokovni center za javno-zasebna partnerstva (EPEC), je bilo v zadnjih petih letih podpisanih 345 novih projektov javno-zasebnega partnerstva o energijski učinkovitosti stavb v 16 državah članicah EU v skupni vrednosti več kot 65 milijard evrov.

Posodobljene smernice bodo nacionalnim statističnim uradom držav članic pomagale bolje razumeti vpliv naložb v energijsko učinkovitost na državne bilance stanja. Statistiki bodo s pomočjo smernic lažje tolmačili nekatere določbe Evropskega sistema računov iz leta 2010 v zvezi s pogodbami za zagotavljanje prihranka energije, in sicer tistimi, ki za izboljšanje energijske učinkovitosti objekta potrebujejo začetno naložbo v osnovna sredstva. Pogodbe za zagotavljanje prihranka energije, pri katerih se energijska učinkovitost pridobi z ukrepi upravljanja z energijo brez kakršnih koli vlaganj v novo opremo ali obnovo opreme, se obravnavajo kot enostavna javna naročila ali pogodbe o vzdrževanju. Te revidirane smernice se uporabljajo, kadar se lahko pogodbenik šteje za ekonomskega lastnika sredstev.

Instrumenti tehnične pomoči, kot je Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, ki sta ga ustanovila Evropska investicijska banka in Evropska komisija, bodo te smernice uporabili za pomoč pri morebitnih zahtevkih. Smernice bo podprl priročnik za uporabnike, ki ga skupaj pripravljata Eurostat in EPEC pri EIB ter bo objavljen do konca leta.

Polona Bahun
O avtorju