Energetika

Ključni investicijski projekti v TEB

Za zagotovitev še učinkovitejšega in varnega obratovanja bodo v TEB tudi letos uresničevali več investicijskih projektov.
Ključni investicijski projekti v TEB

Glede ključnih investicijskih projektov v Termoelektrarni Brestanica (TEB) je vodja tehničnega sektorja Edi Zidarič povedal, da v načrtu letošnjih naložb  predvidevajo izdelavo idejnih študij in tehničnih rešitev ter ostale investicijsko-tehnične dokumentacije za projekte, ki jih bodo uresničevali v obdobju 2012-2015.  

V TEB je z namenom bistvenega izboljšanja protipožarne zaščite naprav načrtovana rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda. Za projekt je najprej treba pridobiti gradbeno dovoljenje pripraviti razpisno dokumentacijo in izvesti razpis za izbor izvajalca.  

Po izvedbi generalnega remonta na PB5 v letu 2009 se je glede na obratovalne razmere pojavila potreba po izvedbi generalnega remonta na PB4 že v letu 2011. Zaradi ugodnih razmer v slovenskem elektroenergetskem sistemu in s tem posledično manjšega angažiranja agregatov v TEB je bila sprejeta odločitev o prestavitvi roka C revizije PB4 na leto 2012.

V letu 2012 bodo nadaljevali s pripravljalnimi deli na projektu zamenjave plinskih blokov PB 1-3 glede umeščanja objekta v prostor, ki zajema izdelavo in sprejem občinskega podrobnega načrta za ureditev skupnega pomena (območje TEB, vključno z izdelavo celovite presoje vplivov na okolje.

Poleg tega so v TEB predvidene še manjše investicije za avtomatizacijo in daljinski nadzor naprav, ki zahtevajo v skladu s predpisi lokalno posluževanje in nadzor ter vplivajo na racionalno rabo energije.

Z omenjenimi investicijskimi projekti naj bi v TEB zagotovili še učinkovitejše in zanesljivejše obratovanje, ki je sicer že danes na razmeroma visoki ravni. Več o njihovih investicijskih projektih v prvi letošnji številki Našega stika. (mj)