Hidro energija

Material iz Save pri HE Boštanj primeren za nasipavanje kmetijskih in stavbnih zemljišč

Kemijske analize so potrdile, da material iz Save pri hidroelektrarni Boštanj nima nevarnih lastnosti in je primeren za nasipavanje kmetijskih ter stavbnih zemljišč.

Material iz Save pri HE Boštanj primeren za nasipavanje kmetijskih in stavbnih zemljišč
Bujna razrast po zaključku del na zalivu Orehovo

Za proučitev vsebnosti kemijskih snovi in možnosti rabe materiala z vidika različnih zakonov je decembra lani in januarja letos pristojno podjetje za družbo HESS analiziralo material in proučilo možne rabe. Ugotovitve analize so zelo spodbudne. Poročilo preiskav navaja, da nanos iz reke Save »nima nevarnih lastnosti«. Še več, material izpolnjuje vse pogoje glede primernosti za nasipavanje kmetijskih ali stavbnih zemljišč. Podatek s tehničnega vidika tako odpira različne možnosti glede uporabe nanosa. Material iz reke namreč dosega visoko vsebnost organskih snovi ter veliko sposobnost absorpcije vode. Zaradi tega je izredno rodoviten, z visoko vsebnostjo vode pa nudi rastlinam napajanje tudi v sušnem obdobju, saj se ne le počasneje izsuši, temveč pred izsuševanjem varuje tudi nižje ležeče plasti zemlje.

Lansko leto so v družbi HESS za testiranje različnih tehnologij in pristopov k ravnanju z nanosi (t.i. sedimenti) izvedli pilotni projek na zalivu Orehovo. To je zaliv pri naselju Orehovo ob pretočni akumulaciji HE Boštanj, najstarejši hidroelektrarni v upravljanju družbe HESS. V zalivu se nahaja tudi pristan, ki ga lokalni prebivalci in ribiči koristijo za priveze čolnov. Želja, da bi se v njem še naprej ohranjal ekološki potencial in izvajale lokalne rekreacijske ter turistične dejavnosti, je družbo HESS še dodatno vzpodbudila, da so pilotni projekt izvedli prav v omenjenem zalivu. Po zaključku lanskoletnih del redno spremljajo stanje zaliva in odstranjenega materiala na obali. Ugotovitve glede hitrosti razrasti, razvoja ekosistema in možnost pojava tujerodnih vrst bodo namreč eden izmed pomembnih ciljev projekta, ki bodo skupaj z drugimi rezultati omogočile optimalno ravnanje z nanosi na drugih lokacijah vzdolž pretočnih akumulacij v upravljanju družbe HESS.

Posebno področje je ugotavljanje kemijskega stanja nanosa, ki pogojuje nadaljnje možnosti uporabe analiziranega materiala. In prav tu so kemijske analize pokazale vesele novice, da material iz Save pri hidroelektrarni Boštanj nima nevarnih lastnosti in je primeren za nasipavanje kmetijskih ter stavbnih zemljišč. V družbi HESS pravijo, da so to zaznali že lansko leto v času enega izmed najbolj sušnih poletij v zgodovini. Kljub pomanjkanju vode je na območju odlaganja materiala ob zalivu Orehovo rastlinje hitro in bogato uspevalo povsod, kjer se je odložil material iz reke Save. Opozarjajo pa še na eno stvar: Izpeljati je potrebno administrativne postopke, za katere zaenkrat s strani pristojnih inštitucij še ni pravega razumevanja. Material iz reke se namreč z zakonskega vidika klasificira kot odpadek. Izpostavljajo, da so prednosti rodovitnih nanosov in bogate pridelke ob rekah Nil, Evfrat in Tigris že pred 3.000 leti spretno izkoriščale prve visoko razvite civilizacije v Egiptu in Mezopotamiji, predvidevajo pa, da tedanjih kmetovalcev verjetno niso pestile današnje birokratske ovire.

Mare Bačnar
O avtorju