Energetika

MzI podaljšal dva javna razpisa s področja OVE

Spremembi prinašata dodaten rok za oddajo vlog v septembru.

MzI podaljšal dva javna razpisa s področja OVE

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE in spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Skrajni rok za prijavo na prvi razpis je 1. september, za prijavo na drugega pa 16. september.

Predmet sofinanciranja v okviru javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE so projekti daljinskega ogrevanja na OVE, in sicer: izgradnja teh sistemov s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW in razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Če izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za deset-odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20- odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za deset-odstotnih točk.
Roka za oddajo vlog sta 2. junij in 1. september.

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Upravičeni nameni za sofinanciranje so: nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW ter nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje. Poleg tega pa še stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti treh odstotkov od upravičenih stroškov operacije.
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
Roka za oddajo vlog sta 8. junij in 16. september.

Javna razpisa, ki ju financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi ''Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja'', prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.