Energetika

MzI začel proces posodobitve NEPN

Proces posodobitve bo obsegal pregled izvajanja NEPN, posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutka posodobitve NEPN.

MzI začel proces posodobitve NEPN

S sprejemom NEPN, ki predstavlja enega od gradnikov mehanizma upravljanja z energetsko unijo, je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov za njeno izvajanje na petih razsežnostih energetske unije, ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo: energetsko varnost, notranji trg energije,
energetsko učinkovitost, razogljičenje ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva obdobje 2021 - 2030, s pogledom do leta 2040, predstavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in medsektorske ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij, energijo iz OVE, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.
Po sprejemu NEPN so države članice skladno z evropsko zakonodajo dolžne spremljati izvajanje in vsaki dve leti poročati Komisiji o stanju izvajanja svojega NEPN preko Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega poročila o napredku (NEPP), ki obsega vseh pet razsežnosti energetske unije.

Ministrstvo za infrastrukturo je spomladi pripravilo in uspešno izvedlo javno naročilo, v okviru katerega je bila izbrana ponudba konzorcija institucij pod vodstvom Centra za energetsko učinkovitost pri IJS kot vodilnega partnerja. Konzorcij bo ministrstvu zagotavljal strokovno in tehnično podporo pri: poročanju o izvajanju sprejetega NEPN, posodobitvi strokovnih podlag za pripravo posodobitve NEPN, posodobitvi NEPN ter pri oblikovanju in vodenju podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh.
V juliju 2022 bo ministrstvo celovito prenovilo tudi spletno stran NEPN, objavilo vse informacije glede načrtovanih aktivnosti in pripravilo Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.