Energetika

Na novem javnem pozivu na voljo šest milijonov evrov

Eko sklad je objavil nov javni poziv za večstanovanjske stavbe.

Na novem javnem pozivu na voljo šest milijonov evrov

Javni poziv namenja šest milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in za optimizacijo sistema ogrevanja.

V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom za spodbujanje ukrepov energijske obnove stavb s tremi ali več posameznimi deli (stanovanjske/poslovne stavbe) iz leta 2019, ta poziv prinaša nekatere spremembe. Višja je spodbuda za ukrep toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu in ukrep toplotne izolacije ravne strehe, in sicer iz 16 evrov/m2 površine na 18 evrov/m2 zaradi znatnega povišanja cen gradbenih storitev (tako dela kot materiala). Po novem ni potrebno, da se vlogi prilaga celoten PZI in ni več obvezen nadzor za ukrep C, to je toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo. Poleg tega se ukinja ukrep vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Javni poziv je namenjen fizični osebi, ki je investitor in lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva. Upravičenec do sredstev iz javnega poziva je tudi lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika.
Poleg tega so do teh sredstev upravičene tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini ter pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Polona Bahun
O avtorju