Energetika

Na voljo svež denar za zmanjševanje energetske revščine

Eko sklad je objavil nov javni poziv za energetske prenove stanovanjskih stavb za najbolj ranljiva gospodinjstva, v okviru katerega bo možno pridobiti spodbudo v višini do 18 tisoč evrov oziroma do 12 tisoč evrov za toplotno izolacijo streh, fasad, vgradnjo energetsko učinkovitih oken, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ter za druge energetsko varčne rešitve.

Na voljo svež denar za zmanjševanje energetske revščine

Cilj tega javnega poziva je zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih, povečati energijsko učinkovitost stavb in rabo OVE, izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva, prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in ozaveščati občane o pomenu učinkovite rabe energije.
Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe, ki so vsaj polovični lastniki stanovanjskih stavb oziroma stanovanj, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki v slabem stanju in potrebne energetske prenove. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe OVE. Investicije bodo lahko izvedene na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma na večstanovanjskih stavbah, in sicer se spodbuda lahko dodeli za izvedbo enega ali kombinacijo ukrepov od A do G ali samo za izvedbo ukrepa G (lahko v kombinaciji z ukrepom F). Kategorija A zajema toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, kategorija B toplotno izolacijo zunanjih sten, kategorija C toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo. V kategorijo D se uvršča vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat, v kategorijo E vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode, v kategorijo F vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, v kategorijo G pa zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.
Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A do G znaša do sto odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18 tisoč evrov (z DDV) oziroma v primeru dodelitve spodbude izključno za izvedbo ukrepa G, ne več kot 12 tisoč evrov (z DDV).

Novost javnega poziva je zagotovitev strokovne pomoči neveščim vlagateljem v celotnem postopku od priprave vloge za pridobitev spodbude do izvedbe investicijske prenove stavbe. Pomoč bodo nudili  koordinatorji Eko sklada, dodatne nasvete in nadzor pri izvedbi ukrepov pa bodo zagotavljali  energetski svetovalci mreže ENSVET.

Polona Bahun
O avtorju