Okolje

Nacionalno energetsko in podnebno poročilo glede izvajanja NEPN

Slovenija je dolžna Evropski komisiji predložiti tako imenovano Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo NEPP, rok za oddajo je 15. marec.

Nacionalno energetsko in podnebno poročilo glede izvajanja NEPN

Slovenija NEPP že pospešeno pripravlja, države članice EU so namreč dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Evropski komisiji. Poleti 2022 je bilo skladno s sklepom Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pripravljeno Poročilo o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji. Poročilo je upoštevalo zadnje razpoložljive podatke in ocene predvsem za leto 2020 in na kratko podalo ključne ugotovitve po posameznih razsežnostih energetske unije, glede ciljev, zadnjega stanja ter ocene izvajanja. Poročilu je bil priložen seznam ukrepov iz NEPN z informacijo o izvajanju posameznih ukrepov. Poročilo je sprejela Vlada RS 19. oktobra 2022 in ga posredovala Državnemu zboru v seznanitev. Jeseni 2022 je bila pripravljena Evalvacija priprave Poročila o izvajanju NEPN, ki podaja kratko oceno procesa priprave poročila o izvajanju NEPN za Državni zbor Republike Slovenije ter na podlagi teh izkušenj oblikuje priporočila in predloge za uspešno izvedbo poročanja Komisiji o izvajanju NEPN do 15. marca 2023 ter priporočila za kvalitetno spremljanje izvajanja NEPN v Sloveniji. Celovito nacionalno energetsko in podnebno poročilo bo pripravljeno skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 in izvedbeno uredbo Komisije, ki je bila sprejeta 15. novembra 2022.  Komisija bo pripravila tudi elektronsko platformo, prek katere bodo posredovana NEPP. Rok za predložitev prvega NEPP je 15. marec, v pripravo NEPP pa bo vključen čim širši nabor akterjev odgovornih za izvajanje NEPN in spremljanje izvajanja. Proces bo v čim večji meri prepleten tudi z vzporedno pripravo posodobljenih strokovnih podlag in scenarijev NEPN. Poleg poročanja Evropski komisiji bo pripravljeno tudi krajše zbirno poročilo, ki bo predstavljeno spomladi 2023.

Prvi natančnejši pregled predloge NEPP je bil narejen oktobra 2022. Izvedbena uredba takrat še ni bila sprejeta, zato je bila v pregled vključena predloga, ki je bila potrjena na Odboru za energetsko unijo Energy Union Committee. Ta predloga je bila 15. novembra 2022 v obliki priloge sprejeta skupaj z izvedbeno uredbo Komisije. Predloga vključuje 23 področij s skupaj 77 tabelami za vnos podatkov in informacij, od katerih so nekateri obvezni, drugi prostovoljni. Večji del teh podatkov in informacij mora zagotoviti država članica, nekaj podatkov pa se bo v predlogo preneslo avtomatsko, iz drugih baz podatkov ali narejenih študij. Pripravljena so bila navodila za pregled razpoložljivosti obveznih podatkov in informacij s strani partnerjev konzorcija NEPN, ki so pristojni za posamezna področja. Za lažje delo je bila celotna predloga pripravljena tudi v Excel datoteki. Gradivo je bilo pripravljeno kot podlaga za preliminarni pregled razpoložljivosti podatkov in informacij ter ugotavljanje ključnih vrzeli.

Mare Bačnar
O avtorju