Energetika

Najpomembnejša obnovljiva vira v Sloveniji sta les in hidroenergija

Statistični urad republike Slovenije je ob Evropskem tednu trajnostne energije objavil zadnje podatke o obnovljivih virih energije v Sloveniji.
Najpomembnejša obnovljiva vira v Sloveniji sta les in hidroenergija

Podatki kažejo da je leta 2010 delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji znašal skoraj 20 odstotkov.

Delež energije iz obnovljivih virov v skupni oskrbi z energijo je leta 2010 znašal 15 odstotkov. Od leta 2005 do leta 2010 se je tako količina obnovljivih virov v oskrbi z energijo povečala za okoli 38 odstotkov. Na povečanje vrednosti tega podatka je poleg drugih dejavnikov vplivalo tudi vključevanje novih virov podatkov v statistiko rabe obnovljivih virov energije. Med obnovljivimi viri energije v oskrbi z energijo sta leta 2010 prevladovala les in druga trdna biomasa. Njun delež je znašal 54 odstotkov. Sledila je hidroenergija s 36 odstotki, drugi obnovljivi viri energije (tekoča biogoriva, bioplini, geotermalna energija in sončna energija) so obsegali manjše deleže, vendar njihova uporaba precej narašča.

Pri proizvodnji je delež električne energije iz obnovljivih virov v skupni količini električne energije, proizvedene v Sloveniji v letu 2010, znašal 30 odstotkov ali okoli 4.900 GWh električne energije. Te energije je bilo skoraj 38 odstotkov več kot leta 2005. Največ električne energije iz obnovljivih virov se v Sloveniji proizvede v hidroelektrarnah. V letu 2010 se je tam proizvedlo 95 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov. Nekaj več kot dva odstotka električne energije sta bila proizvedena iz lesa in druge trdne biomase, približno toliko pa je bilo proizvedene iz drugih obnovljivih virov (fotovoltaika, deponijski plin, plin iz čistilnih naprav in drugi bioplini).

Po podatkih Statističnega urada se je med letoma 2005 in 2010 delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji povečal s 16 na skoraj 20 odstotkov. Najbolj se je vrednost tega deleža glede na predhodno leto povečala leta 2009, in sicer deloma zaradi že omenjenih metodoloških dopolnitev, deloma pa zaradi ugodnih hidroloških razmer in zmanjšanja skupne bruto končne porabe energije zaradi gospodarske in finančne krize.

V obdobju od 2005 do 2010 se je najbolj povečal delež porabe energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje, z 19 na 27 odstotkov. Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov se je povečal z 29 na 32 odstotkov, delež porabe energije iz obnovljivih virov v prometu pa se je povečal z manj kot 0,5 na skoraj tri odstotke. (pb)

Polona Bahun
O avtorju