Hidro energija

Nov obetajoč korak za HE Mokrice

Vlada je v zvezi s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Nov obetajoč korak za HE Mokrice

Kot je znano, je Upravno sodišče v sodbi ugodila tožniku Društvu za preučevanje rib in razveljavilo odločitev vlade z dne 9. decembra 2020 ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. Izveden je bil nov postopek, v katerem je upravni organ sledil napotilom Upravnega sodišča in pripravil novo odločbo. 
V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za HE Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in, da so vsi izvedeni sonaravno. Glede tega, je določena  izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije. Določena je tudi izvedba vseh izravnalnih ukrepov za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo, in sicer je treba na posebnem ohranitvenem območju Spodnje Save zagotoviti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji, ureditev izlivnega dela Krke in urediti zatone na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok. Na posebnem ohranitvenem območju Krke s pritoki pa je treba zagotoviti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke. Določen je tudi dodaten izravnalni ukrep - dopolnitev Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Ta se v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000, Sava - Medvode – Kresnice dopolni z vrsto iz Natura 2000 območja Spodnja Sava, zvezdogled (Gobio uranoscopus), ki se izvede še pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Prav tako je določeno načrtno spremljanje oziroma monitoring, pri čemer je treba upoštevati najnovejše metode in prakse.
Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ima sicer že dolgoletno zgodovino. Tako je denimo bila pobuda za začetek postopka za izdelavo in sprejem Državnega lokacijskega načrta podana že novembra 2006, februarja 2013 je bilo nato izdelano Okoljsko poročilo in aprila istega leta tudi idejni projekt, državni prostorski načrt pa je bil na vladi sprejet avgusta 2013. Zahteva za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za okolje in prostor je bila nato vložena junija 2020, zaradi pritožb pa se je nato vse skupaj znova zavleklo.
HE Mokrice je zadnja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 28,05 MW. Bo pretočno akumulacijskega tipa s petimi pretočnimi polji in povprečno ocenjeno letno proizvodnjo 131 GWh.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.