Okolje

Nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za 2022 in 2023

Vlada je sprejela odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.  Med drugim bo 15 milijonov evrov več namenjenih za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za 2022 in 2023

Skoraj 65 milijonov več sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, ki so pridobljena na dražbah emisijskih kuponov, bo uporabljenih za izvedbo številnih ukrepov, namenjenih prilagajanju oziroma blaženju posledic podnebnih sprememb. S spremembo odloka se sredstva namenjajo novim ukrepom, ki jih bo izvajal Eko sklad.

10 milijonov evrov finančnih spodbud na voljo za naprave za samooskrbo z električno energijo

Med drugim bo 10 milijonov evrov finančnih spodbud na voljo za naprave za samooskrbo z električno energijoNepovratne finančne spodbude bodo namenjene naložbam namestitve naprav za izrabo sončne energije, pri čemer bodo imele prednost naprave z vgradnjo hranilnikov oziroma baterije. Objava javnega poziva je predvidena v začetku naslednjega leta, takrat bodo znani tudi pogoji. Na voljo je tudi tri milijone evrov spodbud za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj ničenergijskih stavb. Sredstva bodo namenjena spodbujanju naložb v gradnjo novih visoko učinkovitih skoraj ničenergijskih stavb, s čimer bodo omogočili izgradnjo približno 150 takih stavb. 24 milijonov evrov spodbud namenjajo socialno šibkim za ukrepe v stavbah. Sredstva bodo namenjena investicijam v ukrepe učinkovite rabe energije (na primer  za zamenjavo fasade, oken, izolacije strehe, vgradnjo toplotne črpalke in vgraditev prezračevanja itn.) v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, z namenom zmanjšanja energetske revščine. S tem se bodo približno 2000 gospodinjstvom izboljšale življenjske razmere, saj bodo energetske prenove njihovih stavb prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških za energijo.

15 milijonov evrov več za spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE

Po novem programu rabe sredstev bo 15 milijonov evrov več namenjenih za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije  in učinkovite rabe energije. Sredstva bodo namenjena nepovratnim finančnim spodbudam fizičnim osebam za energetsko sanacijo stavb. S tem je zagotovljeno, da bo Eko sklad neprekinjeno tudi v prihodnjem letu dodeljeval spodbude za energetsko obnovo stavb občanov  za vgradnjo toplotnih črpalk, peči na biomaso, izolacije stavb, menjave oken in vgradnjo prezračevanja. Ti ukrepi bodo pripomogli k zmanjševanju onesnaženosti zraka z delci PM10 ter izboljšanju kakovosti zunanjega zraka in energetski učinkovitosti. 10 milijonov evrov spodbud je namenjenih občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev v javnem potniške prometu, sredstva v višini 1,5 milijona evrov pa bodo namenili za sofinanciranje LIFE projektov, ki imajo pozitivne učinke na blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Pogoj za pridobitev sredstev bo uspešna prijava na razpis Evropske komisije, s sredstvi Sklada za podnebne spremembe pa bo krit del obveznega lastnega deleža prijaviteljev. Povečala so se tudi sredstva za izvedbo ukrepov, pri katerih je bilo zaznati povečan interes: skoraj milijon evrov več sredstev bo šlo za sofinanciranje nevladnih organizacij, 360.000 evrov več pa za kritje stroškov poslovanja Eko sklada. Ukrepi se zadevajo energetske draginje, znova vzpostavljajo višje financiranje nevladnih organizacij in omogočajo sofinanciranje LIFE projektov. Sredstva zanje so zagotovljena iz naslova zmanjšanja sredstev na nekaterih ukrepih, pri katerih ni bilo zadostne realizacije, ali pa je bila precej manjša od predvidenih sredstev. Iz programa je bil umaknjen ukrep promocije sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi.

Mare Bačnar
O avtorju