Obnovljivi viri

Nova aplikacija SODOKart

Aplikacijo je družba SODO pripravila ob sodelovanju vseh petih elektrodistribucijskih podjetij in omogoča prikaz možnih točk za priključevanje večjih proizvodnih naprav.

Nova aplikacija SODOKart

Namen spletne aplikacije je usmerjanje investitorjev v priključitev večjih proizvodnih naprav na lokacije, kjer lahko že z obstoječim omrežjem takoj povečajo delež električne energije iz obnovljivih virov in tako skupaj zagotovijo energetsko neodvisnost širšemu krogu uporabnikov sistema. Omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje.To ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema. Prikazani so potenciali streh stavb in lokacije degradiranih območij, kjer pa je presoja primernosti lokacije v pristojnosti investitorja. Kategorizacija potenciala streh stavb za postavitev sončne elektrarne je izdelana ob predpostavkah, da je za 1 kW moči sončne elektrarne potrebnih 7 m2 površine strehe in da je za postavitev elektrarne uporabne 40 odstotkov tlorisne površine strehe.

Omogočeno je iskanje po naslovu ali parceli z izbiro načina priključitve. Po vpisu lokacije lahko enostavno poiščemo najbližjo točko vključitve v omrežje. S klikom na točko se prikaže prosta zmogljivost omrežja v kW. Kot podlaga je uporabljen zemljevid Slovenije, na katerem so glede na stanje omrežja prikazane možnosti priključevanja večjih proizvodnih naprav s točko priključitve neposredno v transformatorsko postajo ali na srednjenapetostni nivo. Viri podatkov o distribucijskem omrežju so lastni podatki in podatki elektrodistribucijskih podjetij Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d. Za boljšo preglednost je omogočen prikaz orientacijskih območij v okolici posameznih točk priključitve na elektrodistribucijsko omrežje.

 

Mare Bačnar
O avtorju