Obnovljivi viri

Objavljen nov javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila že 11. javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in v soproizvodnji za vstop v podporno shemo.

Objavljen nov javni poziv za vstop v podporno shemo

Tudi tokrat je na voljo 10 milijonov evrov, ki bodo razdeljeni v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. V prvem krogu je na voljo 9 milijonov evrov za nove proizvodne naprave, v drugem krogu pa milijon evrov za obnovljene proizvodne naprave; proizvodne naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore; in proizvodne naprave, ki niso uspele v postopku prvega kroga. Projekte proizvodnih naprav na obnovljive vire in soproizvodnjo lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.
Predmet javnega poziva je sicer izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, razen za soproizvodne naprave na zemeljski plin. Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci nato upravičeni do pridobitve podpore. Izvedba projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna  naprava  mora  biti  izvedena  skladno  z  vsemi  veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi. Promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini enega odstotka investicijske vrednosti projekta, pri čemer je predložitev zavarovanja odložni pogoj za veljavnost sklepa o potrditvi projekta. V Agenciji prijave projektov zbirajo do 12. decembra, več informacij pa je dostopno tukaj.

Brane Janjič
O avtorju