Okolje

Objavljen prenovljeni kalkulator ogljičnega odtisa

Izračun ogljičnega odtisa posameznika je prvi korak pri upravljanju z emisijami toplogrednih plinov.

Objavljen prenovljeni kalkulator ogljičnega odtisa

Umanotera je ob letošnjem Dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo danes, objavila prenovljen kalkulator ogljičnega odtisa. Njegov namen je izračunu ogljičnega odtisa posameznika, lahko pa se uporabi tudi za določitev skupnega ogljičnega odtisa gospodinjstva. Posebnost Umanoterinega kalkulatorja je, da poleg emisij, na katere ima posameznik neposreden vpliv, upošteva tudi sistemske emisije, kot so emisije zaradi transporta blaga, industrijske proizvodnje, ravnanja z odpadki in delovanja javnega sektorja. Izračun ogljičnega odtisa pokaže, s čim povzročamo največje emisije toplogrednih plinov (TGP) in omogoča načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje. Zato je kalkulator opremljen tudi z nasveti za zmanjšanje emisij TGP.

Ogljični odtis po eni strani ponazarja količino emisij TGP, ki so posledica življenjskega sloga posameznika. To vključuje emisije zaradi porabe električne energije in energentov za ogrevanje doma, prevozov z osebnimi vozili, javnim potniškim prevozom in letali ter potrošnje hrane. Po drugi strani pa ogljični odtis ponazarja tudi posamezniku pripadajoči delež sistemskih emisij, na katere nimamo neposrednega vpliva, vendar pa smo zanje soodgovorni, saj uživamo koristi dejavnosti, pri katerih nastajajo.

Občutek glede tega, ali je naš ogljični odtis velik ali majhen, dobimo šele, ko ga z nečim primerjamo. Kalkulator izračunani ogljični odtis uporabnika primerja z letnimi emisijami povprečnega prebivalca Slovenije (7,7 tone ekvivalenta CO2) in EU (osem ton), poleg tega pa še ZDA kot primera energetsko potratne industrializirane države (18,8 tone) in Indije kot primera države globalnega juga (2,8 ton). Nenazadnje kalkulator izračunani ogljični odtis posameznika primerja tudi z vrednostjo, h kateri v Sloveniji težimo na poti v podnebno nevtralnost (1,25 tone).

Slovenija bo podnebno nevtralna družba, ko emisije TGP ne bodo presegale zmožnosti slovenskih naravnih ponorov (gozdov in travinja), da CO2 odstranijo iz ozračja. V dolgoročni podnebni strategiji Slovenije je opredeljen cilj do leta 2050 zagotoviti letni odvzem v višini 2500 kt CO2. Za doseganje podnebne nevtralnosti takrat ogljični odtis povprečnega prebivalca Slovenije ne sme biti večji od 1,25 tone ekvivalenta CO2 na leto. Ob tem dr. Jonas Sonnenschein iz Umanotere poudarja, da čeprav Slovenija velja za deželo gozdov, izračun ogljičnega odtisa pokaže, da že same sistemske emisije, ki so leta 2021 znašale približno štiri tone ekvivalenta CO2 na prebivalca Slovenije, močno presegajo kvoto emisij za podnebno nevtralnost.

Izračun ogljičnega odtisa je lahko streznitev, saj pokaže, da za prehod v podnebno nevtralnost niso zadosti kozmetični ukrepi, ampak so potrebne temeljite spremembe na ravni posameznikov in družbe. Ob tem pa dr. Renata Karba iz Umanotere izpostavlja, da je namen kalkulatorja posameznike opolnomočiti, da se poleg sprememb svojega življenjskega sloga kot aktivni državljani zavzamejo tudi za družbene spremembe, ki prispevajo k zmanjšanju sistemskih emisij (razogljičenje industrije, izboljšanje javnega prevoza in prehod na podnebju prijaznejšo oskrbo s hrano). Prva pomembna priložnost za to bodo že junijske evropske volitve, saj podnebna politika EU v veliki meri določa tudi slovensko podnebno politiko.

Polona Bahun
O avtorju