Obnovljivi viri

Od danes v veljavi uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Uredba določa deleže energije iz obnovljivih virov energije za uporabo v prometnem sektorju in način njihovega izračuna v posameznem koledarskem letu za obdobje od 2022 do 2030.

Od danes v veljavi uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v 59. členu določa, da morajo dobavitelji goriva dati v posameznem letu na trg energijo iz obnovljivih virov energije za uporabo v prometnem sektorju v predpisanem deležu, pri čemer vlada z uredbo določi deleže in način njihovega izračuna. Obveznost dajanja obnovljivih virov energije na trg za rabo v prometu je urejena z uredbo o obnovljivih virih energije v prometu. Novelacija predmetne uredbe je bila potrebna zaradi spremembe evropske zakonodaje, ki bistveno posega v obstoječo nacionalno zakonodajo. Z uveljavitvijo direktive 2018/2001 je prišlo do potrebe po prenovitvi uredbe, saj direktiva poleg horizontalno obvezujočega minimalnega deleža energije iz obnovljivih virov energije v okviru končne porabe energije določa tudi minimalni delež naprednih pogonskih goriv in bioplina ter omejuje količino biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic. Uredba uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst biogoriv, določa nove letne cilje, pri čemer uvaja tudi cilje na ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju.

Nova uredba določa, da mora dobavitelj goriva pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometnem sektorju v posameznem koledarskem letu dosegati zahtevan energijski delež obnovljivih virov energije v prometnem sektorju. Ta v letu 2022 znaša najmanj 10,1 odstotka, v letu 2025 najmanj 11,2 odstotka, v letu 2030 pa najmanj 20,8 odstotkov. Uredba je v veljavi od 1. januarja 2022.

Mare Bačnar
O avtorju