Energetika

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva, to je skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 ocenjena na 525,214 milijona evrov.
Iz sklada se financirajo številni ukrepi za zmanjševanj emisij CO2. Kot je povedal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, so s tem odlokom aktualizirali program že sprejete zakonske odločitve. Parlament je namreč sprejel zakon in uvedel tako imenovane energetske vavčerje za ranljivejše skupine in v ta namen so namenili kar 106,8 milijona evrov.

Vlada je aktualizirala prihodke v podnebni sklad, saj je zaradi dviga cen emisijskih kuponov prihodkov bistveno več kot so pričakovali pred letom dni. Ob upoštevanju, da se na letni ravni v ta sklad steče približno 170 milijonov evrov in da je bilo nekaj presežka tudi iz preteklih let, so dodatna sredstva namenili še za tiste ukrepe, ki so se v zadnjem obdobju izkazali kot ukrepi, kjer je treba sredstva povečati.

Dodatnih 15 milijonov evrov je tako namenjenih za spodbujanje sončnih elektrarn za fizične osebe. Dodatnih 28 milijonov so zagotovili za namestitev toplotnih črpalk oziroma kotlov za biomaso v gospodinjstvih in socialno najbolj ranljivih prebivalcih. Tu so namreč v zadnjem letu zaradi energetske krize občutili drastičen dvig vlog in interesa, zato so za te namene bistveno povečali sredstva.
Za trajnostno mobilnost oziroma nadgradnjo železniških prog je namenjenih dodatnih 23 milijonov evrov, 30 milijonov pa za nabavo novih vlakovnih kompozicij.
Povečale so se tudi subvencije za investicije za ukrepe za prehod v nizkoogljično krožno in energetsko odporno gospodarstvo za pet milijonov evrov.
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 med drugim določa tudi kar nekaj novih upravičenih ukrepov, in sicer. strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi, nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju, projekt Life IP restart, promocijo sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi. Zaradi sprejetja Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov pa se bo omogočilo črpanje sredstev Sklada za podnebne spremembe v skladu s tem zakonom v višini 106,8 milijona evrov.

Program je za leto 2023 indikativne narave in bo ob pripravi proračunov ustrezno usklajen skladno z javnofinančnimi zmožnostmi.

Polona Bahun
O avtorju