Okolje

Odprte prijave za subvencioniranje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu

Družba Borzen z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanja emisij CO2 v cestnem prometu od včeraj dodeljuje nepovratne finančne spodbude za ukrepe varstva okolja zaradi vplivov iz prometa, s katerimi se preprečijo negativne posledice na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa.

Odprte prijave za subvencioniranje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so subjekti, ki so vpisani v poslovni register v republiki Sloveniji in opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost, razen njihovih podružnic v tujini, in imajo na dan oddaje vloge veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu za vsaj eno od registriranih gospodarskih dejavnosti: cestni tovorni promet, mestni in primestni kopenski potniški promet in medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Nepovratna finančna sredstva iz javnega poziva so namenjena nakupu ali predelavi tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (sklop a), ki so bili kupljeni ali predelani od vključno 12. februarja 2024 do vključno 30. oktobra 2024 ter za stroške nadgradenj tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bile izvedene od vključno 1. januarja 2023 do vključno 6. maja 2024 (sklop b).

Za sklop a je na voljo 150 tisoč evrov. Spodbude se dodeljujejo po pravilu EU o skupinskih izjemah, pri čemer ni dovoljeno subvencioniranje za nazaj. Najvišja dovoljena intenzivnost dodeljene državne pomoči je: 40 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega potniškega prometa, 20 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za velika podjetja, 40 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za srednje velika podjetja ter 50 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za mikro in mala podjetja. Pri tem veljata omejitvi prejema spodbude za največ 20 vozil skupaj in največ 15 tisoč evrov za posamezno vozilo na upravičenca. 
Za sklop b je na voljo nekaj manj kot 5,9 milijona evrov, pri čemer se pri dodelitvi spodbud v tem sklopu upoštevajo pravila de minimis, ki omogočajo izplačila za izvedeno vgradnjo za nazaj. Upravičenost do nepovratnih sredstev se lahko uveljavlja za vgradnjo aerodinamičnih delov v nova ali rabljena vozila v višini do 80 odstotkov izkazane vrednosti nadgradnje oziroma največ do štiri tisoč evrov za posamezno vozilo in za največ 15 enot na posameznega upravičenca oziroma podjetje. Pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud se za ta sklop upošteva najvišja dovoljena višina pomoči, ki je odvisna (tudi) od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja.
Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne sme presegati 200 tisoč evrov oziroma 100 tisoč evrov, če podjetje deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

Oddaja vlog je mogoča zgolj v elektronski obliki v spletni aplikaciji, v katero se mora prijavitelj pred oddajo vloge registrirati. Posamezno podjetje se lahko registrira le enkrat. Po registraciji vstopa v aplikacijo z istim uporabniškim imenom in geslom tako za oddajo vlog za sklop a.) kot b.). Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je za sklop a mogoče oddati od 4. marca 2024 do 30. oktobra 2024 do vključno 12. ure, za sklop b pa od 4. marca 2024 do 6. maja 2024 do vključno 12. ure.

Polona Bahun
O avtorju