Energetika

Ogrevanje in hlajenje lahko znatno prispevata k dekarbonizaciji energetskega sistema

Evropska komisija je objavila štiri študije, ki obravnavajo različne vidike dekarbonizacije ogrevanja in hlajenja v EU. Približno polovica trenutno porabljene energije v Evropi se porabi za ogrevanje in hlajenje, večina pa je pridobljena iz fosilnih goriv. Posledično lahko preusmeritev sektorja ogrevanja in hlajenja k uporabi OVE znatno prispeva k razogljičenju energetskega sistema in doseganju energetskih in podnebnih ciljev EU za leto 2030 ter končnega cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Ogrevanje in hlajenje lahko znatno prispevata k dekarbonizaciji energetskega sistema

EU sicer dekarbonizacijo ogrevanja in hlajenja že obravnava v več pravnih instrumentih, zlasti v Direktivi o OVE. Vendar pa napredek nacionalnih politik in politike EU v tem sektorju pogosto ovira pomanjkanje zanesljivih podatkov in slabo poznavanje posebnosti tega sektorja in regulativnih okvirov, kar je potrebno za razvoj stroškovno učinkovitih usmeritev in ukrepov dekarbonizacije. Cilj teh štirih študij je zapolniti to vrzel v znanju in podpreti izvajanje obstoječe zakonodaje EU z zagotavljanjem celovitih in poglobljenih analiz ključnih vidikov sektorja ogrevanja in hlajenja.

Prva študija o načrtu podpore politike za dekarbonizacijo ogrevanja in hlajenja določa analizo in priporočila za politike, ki zajemajo ogrevanje prostorov v stavbah in v industriji. Ponuja celovit pregled obstoječega znanja in vključuje celoten pregled ključne literature.
Druga študija o ogrevanju prostorov s pomočjo OVE predstavlja obsežen pregled podatkov o porabi, tehnologijah, mešanici goriv in regulativnih okvirjih. Vključuje najboljše prakse za samooskrbne skupnosti in hkrati nakazuje možne poti dekarbonizacije.
Študija o daljinskem ogrevanju in hlajenju v EU opisuje obstoječe tržne in regulativne okvire ter predstavlja deset študij primerov uspešnih modelov za integracijo OVE in virov odpadne toplote za ogrevanje in hlajenje. Vključuje tudi informacije o študijah primerov ter tehničnih in operativnih zahtevah.
Študija o hlajenju iz OVE pa zagotavlja podroben pregled trga hlajenja v EU in vsebuje analize za decembra lani sprejeti delegirani akt o metodologiji za obračunavanje OVE energije, ki se uporablja pri hlajenju in daljinskem hlajenju.

Polona Bahun
O avtorju