Energetika

Olajšan prodor obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v energetski sistem

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni politični dogovor o direktivi, ki določa skupna pravila notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika.

Olajšan prodor obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v energetski sistem

Direktiva je del svežnja o razogljičenju trgov vodika in plina, ki vključuje tudi uredbo. Direktiva in uredba sta del svežnja Pripravljeni na 55, njun cilj pa je oblikovanje regulativnega okvira za namensko infrastrukturo za vodik in trge vodika ter celostno načrtovanje omrežja. V aktih so poleg tega določena pravila za varstvo potrošnikov, predvideno pa je tudi izboljšanje zanesljivosti oskrbe. Svet EU in Evropski parlament se bosta o preostalem delu svežnja o plinu dogovorila pozneje, z direktivo pa naj bi olajšali prodor obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v energetski sistem, kar bo omogočilo prehod z zemeljskega plina, da bi lahko dosegli cilj podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Sozakonodajalca sta se dogovorila o razlikovanju med operaterji prenosnih sistemov in operaterji distribucijskih sistemov za vodik.
Kar zadeva zaščito ranljivih skupin, morajo države članice zagotoviti, da se odjemalcem pravica do zamenjave dobavitelja ali tržnega udeleženca zagotovi nediskriminatorno, kar zadeva stroške, vloženi trud in čas. Začasni sporazum določa ureditve o tem, kako se lahko izvedejo odklopi, da bi odjemalce zaščitili pred prihodnjo razgradnjo plinskega omrežja ali spremembo namembnosti za vodik. Posvetovati se je treba z ustreznimi organizacijami, potrošnike je treba obveščati vnaprej in upoštevati je treba posebne potrebe ranljivih odjemalcev.
Države članice so pristojne za odločanje o tem, kako zaščititi ranljive odjemalce pred odklopi in kako jih najbolje podpreti.
Poleg tega začasni sporazum predvideva okrepljeno usklajevanje med načrti za razvoj omrežja za vodik, električno energijo in zemeljski plin. Načrti za razvoj omrežja bodo temeljili na povezovanju sektorjev, načelu energijska učinkovitost na prvem mestu in dajanju prednosti uporabi vodika v sektorjih, ki jih je težko razogljičiti.
Začasni dogovor morata zdaj obe instituciji potrditi še formalno.

Polona Bahun
O avtorju