Obnovljivi viri

Olajšana pot za postavitev sončnih elektrarn

S 13. aprilom letos stopa v veljavo Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, s katero je Vlada določila enotne pogoje po vsej državi. 

Olajšana pot za postavitev sončnih elektrarn

S sprejetjem uredbe o obnovljivih virih energije (Uredba OVE), ki jo je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, je Vlada po eni strani razbremenila občine postopkov spreminjanja občinskih prostorskih načrtov za področje umeščanja sončnih elektrarn, po drugi pa zagotovila enotno ureditev na ozemlju celotne države. Kot je na današnji predstavitvi uredbe izpostavil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, je njeno bistvo to, da ta določa enake pogoje za postavitev fotovoltaike za celotno državo, kar pomeni precejšnjo pohitritev in poenostavitev dosedanjega postopka, saj investitorju pogojev gradnje ne bo več treba preverjati za vsako občino, naselje in stavbo posebej.
»V postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj ni sprememb. S to uredbo pa bistveno poenostavljamo in skrajšujemo postopke umeščanja sončnih elektrarn znotraj poseljenih območij, kjer so po občinskih prostorskih aktih zemljišča že določena kot stavbna. Uredba je neposredna pravna podlaga za način umeščanja, zato občinam ne bo treba spreminjati in prilagajati svojih prostorskih načrtov,« je povedal Jože Novak in dodal, » da so s tem dani pogoji za postavitev bistveno več sončnih elektrarn in s tem zagotavljanja obnovljivih virov energije ter energetske samooskrbe.«
Izhodišče za umeščanje sončnih elektrarn je sicer Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je začel veljati avgusta 2023 in določa potencialna ter predpisana prednostna območja za fotonapetostne in vetrne naprave, hkrati pa odstranjuje številne ovire pri njihovem umeščanju na določena zemljišča.
Medtem ko omenjeni zakon daje podlago za obvezno umeščanje fotovoltaičnih naprav na strehe novih stavb in nova parkirišča, večja od 1000 m2 (na primer na objektih večjih poslovnih objektov, trgovin, industrijskih objektov in podobno) ter dopustno umeščanje na obstoječe stavbe in parkirišča, ki so večja od 1000 m2, območja cest, železnic, zaprtih odlagališč in območja objektov za proizvodnjo elektrike, Uredba OVE podrobneje določa pogoje in načine njihovega umeščanja.
V Uredbi OVE so poleg tega določene še dodatne površine (manjše od 1000 m2), na katere je dopustno umestiti fotovoltaiko: fasade, balkone, strehe in parkirišča ter nepozidana stavbna zemljišča, namenjena za poslovne dejavnosti. Pri slednjih gre za začasno postavitev, dokler se ne začne gradnja objektov, pri čemer se fotonapetostne naprave lahko prestavijo na streho, fasado ali parkirišče novega objekta.

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo po besedah Jožeta Novaka v naslednjih tednih sicer izvedlo tudi informativna izobraževanja glede zakonskih sprememb za projektante in načrtovalce, občine in upravne enote ter gospodarska združenja distribucije električne energije.

Za obnovljive vire tudi precejšnje finančne spodbude

Po besedah ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra bodo na ministrstvu, poleg nadgradnje zakonodaje in poenostavitve postopkov za gradnjo infrastrukture za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, za spodbudo postavljanju sončnih in vetrnih elektrarn namenili tudi precejšnja sredstva, in sicer skupno iz različnih virov skoraj pol milijarde evrov.
»Za projekte OVE bomo v letih 2024–2026 samo prek Borzena namenili 271 milijonov evrov. Poleg tega pa v tem obdobju namenjamo za OVE na ministrstvu še 144 milijonov evrov sredstev iz Kohezijskega sklada, 13 milijonov evrov iz naslova Švicarskega mehanizma ter 50 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), skupaj torej še 207 milijonov evrov. S povečanjem sredstev za izrabo sončne in vetrne energije na MOPE dokazujemo, da smo zeleni prehod, ki je odgovornost vseh nas, vzeli zelo resno,« je dejal minister Kumer in dodal, da sta že v teku Borzenov javni poziv za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote in javni razpis MOPE za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih. 15. aprila se odpre še poziv za samooskrbo po tako imenovani »stari« shemi neto meritev, predvidoma junija pa je na Borzenu predvideno še odprtje poziva za samooskrbo po »novi« shemi za individualno in skupnostno samooskrbo. 
Konec tega in prihodnje leto se po ministrovih besedah obetajo še dodatne spodbude za proizvodnjo električne energije iz OVE ter spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti iz Kohezijskih sredstev in Švicarskega mehanizma. V prvi polovici leta 2025 bo pripravljena tudi spremenjena podporna shema za OVE, ki bo poleg elektrike vključevala tudi toploto/hlad, pline, goriva in vodik iz OVE. Eden zadnjih ukrepov MOPE v podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov pa je bila tudi nedavna Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih elektrarn v višini dvesto tisoč evrov na 1 MW inštalirane moči.
 

Brane Janjič
O avtorju