Energetika

OVE v TE Brestanica

Na področju obnovljivih virov energije v TE Brestanica poleg vlaganj v izkoriščanje vodne energije namenjajo pozornost tudi sončni energiji.
OVE v TE Brestanica

TEB že od začetka sodeluje pri projektu gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, kamor je vključena z 2,8-odstotnim deležem predračunske vrednosti. Poleg vlaganj v hidroenergijo se TEB, kot je povedal Edi Zidarič, vodja tehničnega sektorja, intenzivno vključuje tudi v izkoriščanje sončne energije. V podjetju imajo instalirane tri male sončne elektrarne s skupno močjo 177 kW, aktivni pa so tudi pri pripravi projektov učinkovite rabe energije (URE).  

Vlaganja v kogeneracijo in trigeneracijo  

V TEB bodo letos nadaljevali z vlaganji v projekte na področju OVE in URE oziroma soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (kogeneracije in trigeneracije), pri katerih se bo izkazala ustrezna ekonomska učinkovitost oziroma bo njihovo vlaganje spodbujeno z ustrezno zakonodajo oziroma podpornimi shemami (subvencije).  

Na omenjenem področju bodo nadaljevali z aktivnostmi in vlaganji v manjše kogeneracijske oziroma trigeneracijske enote na različnih lokacijah v občini Krško (industrijska cona Vrbina, osnovna šola v Brestanici itd.), če bodo za to dani določeni tehnični pogoji (npr. pričetek gradnje poslovnih objektov v IC Vrbina, odvzem toplote in hladu itd.) in bo izkazana ustrezna ekonomska učinkovitost.

Solarni park MFE TEB 4

Na področju OVE bodo v TEB nadaljevali z uresničevanjem projekta gradnje večje sončne elektrarne - solarnega parka MFE TEB 4, za katerega je bila leta 2010 že izdelana projektna dokumentacija, sprožen je bil postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ter izveden razpis za izbor izvajalca. Razpis je bil zaključen brez izbora izvajalca, saj ponujene cene niso zagotavljale ustrezne ekonomske učinkovitosti projekta, zato bo v primeru nadaljevanja aktivnosti ponovljen v letu 2012.

Kot je še dejal Edi Zidarič, so se aktivnosti pri omenjenih projektih odvijale že v minulem obdobju, preučili pa bodo tudi druge projekte na omenjenih področjih, za katere bo izkazana ustrezna ekonomska učinkovitost. (mj)