Energetika

Podpora nadaljnjemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov

Vlada podpira evropska prizadevanja za dodatne zavezujoče cilje skupnega zmanjševanja emisij po letu 2020, a si bo prizadevala za pošteno porazdelitev naporov med državami članicami.
Podpora nadaljnjemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog stališča Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021– 2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami.

Slovenija je mnenja, da bo predlog omogočil ustrezno osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo državam članicam omogočil učinkovit napredek pri doseganju zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij. Slovenija se tudi strinja s predlaganim 15-odstotnim nacionalnim ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. Izraža pa pomislek na predlog Evropske komisije, da se ravni letnih emisij določijo na podlagi krivulje linearnega zmanjšanja, ki se začne leta 2020 na osnovi povprečja emisij v obdobju 2016 – 2018 in konča leta 2030 na ciljni vrednosti. 

Slovenija si bo zaradi tega v procesu obravnave zakonodajnega predloga prizadevala, da se v zadostni meri ovrednoti preseganje ciljev zmanjševanja emisij, ki ga pričakujemo do leta 2020.Slovenija si bo zato v pogajanjih dodatno prizadevala za pošteno porazdelitev naporov med državami članicami v skladu z zmožnostmi in sposobnostmi posamezne države članice ter v skladu s priznanimi posebnostmi nekaterih držav članic na tem področju, med katerimi je tudi Slovenija.

Brane Janjič
O avtorju