Hidro energija

Podpora obnovljivim virom v podjetju SEL

V podjetju SEL skušajo kar najbolj izkoristiti zmogljivosti reke Save, dopolnilno pa tudi obnovljive vire energije.
Podpora obnovljivim virom v podjetju SEL

Poleg osnovne dejavnosti v podjetju Savske elektrarne Ljubljana podpirajo tudi proizvodnjo električne energije iz drugih alternativnih obnovljivih virov. Kot je povedal vodja službe za razvoj Blaž Pišek, v SEL trenutno obratuje že šest malih fotonapetostnih elektrarn s skupno močjo 588,60 kWp ter dve mali hidroelektrarni s skupno močjo 88 kW.  

»V SEL skušamo predvsem izkoristiti vodni potencial reke Save in njenih pritokov tako v velikih hidroelektrarnah, kakor tudi dopolnilno v malih HE. Ta usmeritev izhaja tudi iz strateških dokumentov skupine GEN energija in države. Poleg izkoriščanja tega obnovljivega vira za proizvodnjo električne energije pa dosegamo še vrsto pomembnih učinkov v okviru celovitega gospodarjenja z vodo, kot je oskrba s pitno vodo, namakanje, zaščita pred poplavami, rekreacija in turistična izraba. Voda tako postaja vse bolj pomembna strateška surovina, ki je nujna za ohranjanje življenja na zemlji, zato se v SEL zavedamo, da je potrebno z vodnimi viri gospodariti celovito, v korist vsem narodnogospodarskim interesom z upoštevanjem vzdržnega trajnostnega razvoja,« je povedal vodja razvoja Pišek.  

V Savskih elektrarnah Ljubljana tudi letos raziskujejo možnosti postavitve malih HE na odseku zgornje Save nad HE Mavčiče ter na reki Savinji. Načrtujejo tudi odkup obstoječega objekta, male HE na reki Savi.  

Glede proizvodnje v letu 2011 pa je vodja Pišek pojasnil, da so bile hidrološke razmere na Savi povprečne, nekateri meseci so bili celo sušni, tako da je skupna proizvodnja v malih HE dosegla 101 odstotek. Po drugi strani pa je proizvodnja v malih FE zelo presegla planirano in je na letni ravni znašala 108 odstotkov. Po poslovnem načrtu za leto 2012 je predvideno, da bo proizvodnja v malih HE znašala 456 MWh, v malih FE pa 639,50 MWh. (mj)