Energetika

Podpore elektriki iz OVE in SPTE

V Borzenu so ob koncu minulega leta pripravili izračun višin podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE za leto 2012.
Podpore elektriki iz OVE in SPTE

Kot je povedal Borut Rajer, vodja sektorja za obnovljive vire, raziskave in razvoj v Borzenu, gre za neuradni izračun višin podpor električni energiji, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). Uradni izračun bo pripravljen na podlagi veljavnih predpisov ter pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore, ki jo bo na podlagi vloge upravičenca izdala javna Agencija RS za energijo.  

Vrste podpor  

Upravičenec se v vlogi za odločbo o dodelitvi podpore, ki jo pošlje Javni Agenciji RS za energijo, odloči, na kakšen način bo pridobival podporo s strani Borzenovega Centra za podpore. Pri tem se lahko odloči za obratovalno podporo (OP) ali zagotovljen odkup (ZO).  

Če se upravičenec odloči za obratovalno podporo, to pomeni, da ima sklenjeno odprto pogodbo z dobaviteljem (»tržna pogodba za prodajo električne energije«). Upravičenec ločeno izstavlja račune za proizvedeno električno energijo svojemu dobavitelju; za podporo pa Borzen-u (Centru za podpore).  

Zagotovljeni odkup pomeni, da proizvajalec vstopi v bilančno skupino Centra za podpore, ki deluje v sklopu Borzena. V tem primeru upravičenec Centru za podpore prodaja električno energijo in mu izstavlja enoten račun po ceni za zagotovljeni odkup. Proizvajalec v tem primeru torej nima in ne sme imeti sklenjene ločene tržne pogodbe za prodajo električne energije.  

Proizvajalec ima eno ali drugo vrsto podpore, ne more pa prejemati obeh hkrati. Pravico izbire vrste podpore (ZO ali OP) imajo enote OVE do 5 MW ter SPTE enote do 1 MW, razen vseh vrst sosežiga lesne biomase, kjer ZO ni možen. Večje enote lahko prejemajo podporo le kot OP.  

Metodološko določanje višine podpore  

Glede metodološkega določanja višin podporje Borut Rajer povedal, da se višina obratovalne podpore oziroma zagotovljenega odkupa določi na podlagi referenčnih stroškov, ki so objavljeni v metodologiji za določanje referenčnih stroškov električne energije proizvedeneiz OVE ali SPTE. Sestavljeni so iz spremenljivih in nespremenljivih referenčnih stroškov.  

Nespremenljivi del referenčnih stroškov se metodološko določa vsakih 5 let oziroma prej, če se bistveno spremenijo investicijski stroški ter drugi parametri investiranja.Določeni so na podlagi stroškov investicije in obratovalnih stroškov. Ko proizvajalec enkrat vstopi v sistem, ima za obdobje prejemanje podpore vedno enake nespremenljive referenčne stroške.

Spremenljivi referenčni stroškiso določeni le pri tistih proizvodnih napravah OVE, kjer vhodni energent predstavlja finančni strošek. Spremenljivi referenčni stroški se spreminjajo letno na podlagi spremembe referenčne tržne cene električne energije in vhodnih energentov. Te stroške določa Javna agencija RS za energijo v skladu z uredbo s tega področja. (mj)  

Več na: http://www.borzen.si