Energetika

Pogodbenice proaktivne pri vzpostavitvi trdnih temeljev za pospeševanje naložb v obnovljivo energijo

Sekretariat Energetske skupnosti je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) včeraj pripravil strokovno konferenco o spodbujanju naložb v OVE. Celodnevni dogodek je združil 110 udeležencev v Ljubljani in 100 na spletu ter spodbudil smiselne razprave, priložnosti za mreženje in izmenjavo znanja med deležniki iz različnih sektorjev.

Pogodbenice proaktivne pri vzpostavitvi trdnih temeljev za pospeševanje naložb v obnovljivo energijo

Pogodbenice Energetske skupnosti dejavno vzpostavljajo pravne in regulativne okvire za pospeševanje naložb v OVE, razvoj na tem področju pa je usklajen s cilji do leta 2030 in zavezanostjo prehodu na zeleno energijo.
S konferenco je Energetska skupnosti želela spodbuditi naložbe v OVE ter sodelovanje med predstavniki vlade in potencialnimi vlagatelji, ki si želijo raziskati priložnosti v sektorju OVE. Na konferenci so obravnavali zelo aktualne teme, kot so podporne sheme, potrdila o izvoru električne energije, pogodbe o nakupu električne energije iz OVE, lastna raba energije in poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj za projekte iz OVE.
Na strokovni konferenci so potekale kar štiri panelne razprave, na katerih je bilo govora o iskanju priložnosti za prehod na OVE preko dražb, spodbujanju sistema Energetske skupnosti za potrdila o izvoru električne energije, dolgoročnih pogodbah o nakupu električne energije iz OVE kot katalizatorja za več naložb v OVE ter o spodbujanju državljanov za trajnostno delovanje preko samooskrbe z OVE.
Med drugim je Diala Hawila iz Mednarodne agencije za obnovljivo energijo predstavila, kako avkcijski sistemi tlakujejo pot proti trajnostni prihodnosti. Predstavila je prednosti in slabosti teh sistemov ter dejavnike, ki se odražajo v cenah energije pri avkcijah. Ključni dejavniki, ki jih je treba pri tem upoštevati so značilnosti države, zaupanje investitorjev, podporne politike za OVE in oblika avkcije. Da bi zagotovili pravičen prehod za vse, je pri oblikovanju sistema avkcij treba vključiti male in nove igralce, razvoj lokalnih industrij in ustvarjanje delovnih mest ter regionalni razvoj in prednosti za lokalne skupnosti. 
Pogodbe o nakupu energije iz obnovljivih virov na Hrvaškem je predstavila Maja Pokrovac. Glavne ovire pri oblikovanju se kažejo v premajhni zainteresiranosti distributerjev, da bi olajšali sklepanje pogodb ter številne omejitve, ki jih postavlja hrvaški sistemski operater prenosnega omrežja. Udeleženci so lahko prisluhnili tudi izkušnjam Moldavije pri uvajanju obnovljivih virov energije, predvsem v obliki samooskrbe, kar je vojna v Ukrajini še pospešila. Zato so si tudi za leto 2030 zastavili visoke cilje. 
Tomislav Tkalec iz Direktorata za energijo na MOPE je predstavil samooskrbo z OVE v Sloveniji, pri čemer je orisal primerjavo med staro in novo shemo samooskrbe. Opolnomočenje ljudi, da bi se obrnili k zeleni energiji, je na primeru Ukrajine predstavila dr. Galyna Trypolska. Razpravljali so tudi o smernicah politike v postopkih načrtovanja in izdaje dovoljenj za energetske projekte v državah pogodbenicah Energetske skupnosti in modelih za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije v praksi.   
Danes se v Ljubljani sestaja tudi koordinacijska skupina za OVE pri Energetski skupnosti, ki bo še utrdila zavezo k napredku trajnostnih energetskih rešitev v Energetski skupnosti.

Polona Bahun
O avtorju