Energetika

Polovico bilančnega dobička bodo prejeli delničarji

Včeraj je potekala 28. redna seja skupščine Elektra Ljubljana.

Polovico bilančnega dobička bodo prejeli delničarji

Na njej so se delničarji družbe seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2021, prejemki uprave in članov nadzornega sveta in politike prejemkov organov vodenja. 

Na seji skupščine so delničarji odločali tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter pravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Ta je ob koncu leta znašal nekaj manj kot 4,7 milijona evrov, delničarji pa so sklenili, da bodo del bilančnega dobička v višini 2,3 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,06 evrov bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 2,3 milijona evrov pa bo ostal nerazporejen. 
Družba bo dividende izplačala 29. julija, in sicer delničarjem, ki bodo na dan 20. julija vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic.

Poleg tega so se delničarji seznanili še z informacijo, da sta od marca nova predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Andrej Malenšek in Robert Lekše.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.