Energetika

Potrebni so ukrepi na ravni EU

V Evropskem parlamentu je potekala razprava o prihodnjih korakih EU v prizadevanjih za dosego 40-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030.
Potrebni so ukrepi na ravni EU

Razprave so se udeležili evropski poslanci, predstavniki Evropske komisije ter druga zainteresirana javnost, saj bo imel Evropski parlament v pogajanjih pri sprejemanju zakonodaje EU pomembno vlogo.

Dogodek so organizirale Irska, Latvija in Slovenija. V razpravi so predstavile svoje poglede in stališča do zakonodaje, ki naj bi jo Evropska komisija objavila v sredini letošnjega leta in bo določala cilje delitve bremen zmanjševanja emisij v sektorjih, ki ne sodijo v okvir trgovanja z emisijami. Pri tem so izpostavljeni zlasti sektorji prometa, široke rabe energije, kmetijstva ter odpadkov, skladno z dogovorom Evropskega sveta iz oktobra 2014 pa tudi emisije oziroma ponori iz sektorja rabe tal in gozdarstva, ki se bodo prvič obračunavali pri doseganju skupnega cilja EU zmanjšanja emisij v okviru novega podnebno-energetskega svežnja za obdobje od 2021 do 2030.

V predstavitvi svojih pogledov sta se Irska in Latvija usmerili predvsem v emisije iz kmetijstva in gozdarstva. Poudarili sta, da je treba pri določanju nacionalnih ciljev najti ustrezno ravnotežje med podnebnimi cilji EU na eni strani ter zagotavljanjem zadostne preskrbe s hrano na drugi strani. Slovenija se je osredotočila na izzive, s katerimi se srečuje pri zmanjševanju emisij iz prometa, saj ima zaradi svoje geografske lege omejene možnosti pri omejevanju emisij iz tranzitnega prometa.

Vse tri države so bile enotne, da je v podnebno-energetski sveženj EU za doseganje skupnega cilja zmanjševanja emisij do leta 2030, treba ustrezno vključiti ponore iz sektorja rabe tal in gozdarstva, ki imajo pomemben vpliv na podnebne spremembe. Poudarile so tudi, da mora evropska zakonodaja upoštevati potencial gozdov pri zmanjševanju emisij CO2 v ozračju.

Osrednje sporočilo treh držav je bilo, da je podnebno ukrepanje nujno ter da morajo vse države članice k skupnim EU prizadevanjem prispevati svoj delež. Da pa bo dosežena pravično razdelitev bremena, je treba pri oblikovanju zakonodaje na EU ravni upoštevati posebnosti v državah članicah. Vse tri države so tudi izpostavile pomen ukrepanja za zmanjševanje emisij na ravni EU, saj imajo države na nacionalnih ravneh pri nekaterih ukrepih omejene možnosti njihove uveljavitve. (pb)

Polona Bahun
O avtorju