Energetika

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

Ker se bo petletno obdobje od začetka izdajanja licenc neodvisnim strokovnjakom izteklo v začetku julija, so se imetniki licenc za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic dolžni udeležiti dopolnilnega usposabljanja.

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se je vsakih pet let po pridobitvi licence dolžan udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb in dopolnitev pravilnika, ki na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov. Minister, pristojen za energijo, na podlagi 40. člena zakona o učinkoviti rabi energije predpiše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, vsebino dopolnilnega usposabljanja, podrobnejše pogoje za izvajalce usposabljanja za pridobitev licenc, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov. V obstoječem Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic se v skladu s 40. členom ZURE dodaja določilo, da se je imetnik licence neodvisnega strokovnjaka vsakih pet let po pridobitvi licence dolžan udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje je predhodno opravljen preizkus znanja. Dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti na področjih iz Priloge 1 tega pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih izdelav energetskih izkaznic. Po udeležbi na dopolnilnem usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju na obrazcu iz Priloge 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Zaradi prenosa pristojnosti ministrstva, pristojnega za energijo iz Ministrstva za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je bilo potrebno spremeniti tudi Prilogo 4, kjer je predpisana grafična podoba licence na pristojno ministrstvo, ki izda licenco. Ker se bo petletno obdobje od začetka izdajanja licenc neodvisnim strokovnjakom izteklo petega julija letos, so se imetniki licenc za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic dolžni udeležiti dopolnilnega usposabljanja.

Pogoji za izvajalca usposabljanja so, da mora imeti usposobljene predavatelje s strokovnimi referencami na področju projektiranja stavb, s poznavanjem predpisov s področja graditve objektov in s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, nanašajoč se na stavbe. Imeti mora administrativno‑tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference, imeti pa mora tudi opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 50 udeležencev usposabljanja z ustrezno avdiovizualno opremo.

Mare Bačnar
O avtorju