Energetika

Pravnim osebam na voljo nova finančna sredstva Eko sklada

Eko sklad je v petkovem uradnem listu in na spletni strani objavil dva nova javna poziva za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam, in sicer javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stavb ter javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila.

Pravnim osebam na voljo nova finančna sredstva Eko sklada

Predmet prvega javnega poziva so nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za rabo OVE in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Slovenije za določene nove naložbe in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju mestne občine Celje, ki je zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti z delci PM10 in ima sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe OVE v starejših stavbah, ki so v lasti oziroma solastništvu lokalnih skupnosti.
Nepovratna finančna spodbuda se dodeli le za novo naložbo. Ukrepi, za katere se prizna spodbuda so: toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi; toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi; toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju; zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi; vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe; vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi; vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi; zamenjava sistema razsvetljave v stavbi ter optimizacija sistema ogrevanja v stavbi. Sredstva bodo dodeljena za ukrepe, ki bodo izvedeni od 1. januarja do objave zaključka tega javnega poziva. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.
Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. julijem 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. julijem 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta. Če iz odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni razvidno, da se nanaša na stavbo, zgrajeno pred 1. julijem 2010, mora na poziv Eko sklada vlagatelj v odrejenem roku o tem predložiti druga dokazila. Če jih ne predloži, se šteje, da se odločba o legalizaciji oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja ne nanaša na objekt, ki je bil zgrajen pred 1. julijem 2010.
Nepovratna finančna spodbuda znaša 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe z vključenim DDV, če pa sedež te nepremičnine, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju Triglavskega narodnega parka, se nepovratna finančna spodbuda poviša za 25odstotkov.

Predmet drugega javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v republiki Sloveniji in sicer za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ter predelavo vozila na električni pogon tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
Namen tega javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za: pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije ter pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Ta vozila morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Polona Bahun
O avtorju