Hidro energija

Prevajanje visokovodnega vala

S pomočjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi energijo vode pretvarjajo v električno energijo. Ti objekti z nasipi pa igrajo tudi pomembno vlogo zagotavljanja varnosti naselij pred poplavami. V družbi HESS so na temo predstavili izobraževalni video.

Prevajanje visokovodnega vala
HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 32,5 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa.

Hidroelektrarne, zgrajene na spodnji Savi, vključno z načrtovano HE Mokrice, niso zasnovane le za proizvodnjo električne energije in zagotavljanje sistemskih storitev. Njihova funkcija je tudi zagotavljanje protipoplavne varnosti celotnega spodnjesavskega prostora, ki je brez HE realno ni možno zagotoviti. Pri tem ključno vlogo igrajo pretočne akumulacije, ki s svojo obliko in velikostjo omogočajo obvladovanje visokih voda ter uravnavajo nivoje podtalnice. Bistvo zagotavljanja protipoplavne varnosti je, da so pretočne akumulacije medsebojno ustrezno verižno povezane. Ker pretočne akumulacije segajo ena v drugo in so soodvisne, je toliko bolj pomembno, da so zgrajene vse, ki tvorijo verigo v celoti.

Poglejte si izobraževalni video, ki ponazori dogajanje prevajanja visokovodnega vala.

Video vsebina

Mare Bačnar
O avtorju